15 พฤศจิกายน 2023
225

ที่มาของแนวคิดค่านิยม ‘ความขยัน’ การสร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน และการหาผลประโยชน์จากตัวเอง เป็นผลของการจัดการเวลาของสังคมอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้เหมือนสังคมเกษตรกรรม

Host

Avatar

ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

Co-founder แห่ง The Cloud อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่นแฟตเรดิโอ ที่เรียนรู้โลกกว้างอีกครั้งผ่านลูกสาวสองคน