ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา เล่าเรื่องการเกิดสำนึกของสังคมต่อผู้สูงอายุ การจัดการกับประชากรคนแก่ในสังคมสูงวัย เล่าถึงตำนานและนิทานพื้นบ้านการทิ้งคนแก่ รวมถึงสิ่งที่สะท้อนถึงสำนึกต่อคนแก่ของทั้งเอเชียและยุโรปในอดีต

Host

Avatar

ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

Co-founder แห่ง The Cloud อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่นแฟตเรดิโอ ที่เรียนรู้โลกกว้างอีกครั้งผ่านลูกสาวสองคน