ภาวะสังคมสูงวัยกำลังกลายเป็นปัญหาใหม่ของโลก แต่การเหยียดอายุและมองความสูงอายุเป็นปัญหากลับมีความแตกต่างกันในการรับมือของภาวะนี้ระหว่างสังคมโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้แตกต่าง ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา จะมาช่วยอธิบายสาเหตุในรายการตอนนี้

Host

Avatar

ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

Co-founder แห่ง The Cloud อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่นแฟตเรดิโอ ที่เรียนรู้โลกกว้างอีกครั้งผ่านลูกสาวสองคน