The Cloud values your privacy.

The Cloud values your privacy.

บริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด (“The Cloud”)  ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ The Cloud จึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ The Cloud

เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่ The Cloud อาจดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์เป็นครั้งคราว และอาจเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ เช่น จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ วัน เวลาและระยะเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ และอื่นๆ โดย The Cloud จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการของ The Cloud ให้ตรงกับความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัว

The Cloud เข้าใจดีว่าท่านต้องการความปลอดภัยในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ดังนั้น ข้อมูลของท่านที่ The Cloud ได้รับจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ The Cloud อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และ The Cloud จะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

การรวบรวมและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

The Cloud จะเก็บรวบรวม และรักษาข้อมูลเกี่ยวกับท่านเท่าที่จำเป็น และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม หรือตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านในการที่จะได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับประเภทเนื้อหาต่างๆ ของ The Cloud และให้ The Cloud ส่งข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนนำเสนอเนื้อหาเพื่อแนะนำข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านให้เป็นไปตามความต้องการของท่าน

The Cloud จะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านที่ได้รับ โดยการที่ท่านสมัครหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของ The Cloud เช่น อีเมล เป็นต้น โดย The Cloud จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูงของ The Cloud

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

The Cloud จะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่าน ไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใด ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลท่านไปใช้ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

The Cloud อาจเปิดเผยเกี่ยวกับข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ เช่น จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ วัน เวลาและระยะเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ และอื่นๆ ให้กับบุคคลที่สาม หรือให้กับบริษัทต่างๆ หรือพันธมิตรทราบ แต่บุคคลที่สาม หรือบริษัทต่างๆ หรือพันธมิตร จะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ เช่น จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ วัน เวลาและระยะเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ และอื่นๆ บนเว็บไซต์ The Cloud ด้วยตัวบุคคลที่สาม หรือบริษัทต่างๆ หรือพันธมิตรเอง

มาตรการรักษาความลับของข้อมูล

The Cloud ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงทั้งในด้านเทคโนโลยีและกระบวนการ เพื่อป้องกันการโจมตีและโจรกรรมข้อมูล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ของ The Cloud มีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ตามการปกป้องด้วยมาตรการต่างๆ