The Cloud x องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)

จากความผูกพันของภูเขาที่บ้านเกิดและเป็นคนติดบ้านตั้งแต่เด็ก ๆ พอเรียนจบ บั้ม-ลักขณา แสนบุ่งค้อ จึงกลับบ้านมาสานฝันที่อยากอนุรักษ์วิถีบ้านเกิดบนฐานของความสุข เริ่มเรียนรู้จากทรัพยากรบุคคลในชุมชน เชื่อมโยงคนเจนเนอเรชันทั้งใหม่และเก่าเข้าด้วยกัน ต่อยอดจากผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาด พัฒนาเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปจนเป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งสร้างโอกาสจากวิถีของชุมชน ธรรมชาติ ต่อยอดให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ 

โดยแบ่งปันความสุขให้กับนักท่องเที่ยวและคนในชุมชน ทำให้เด็ก ๆ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และรักพื้นที่บ้านของตัวเองมากขึ้น แถมยังนำพาให้คนรุ่นราวคราวเดียวกัน กลับมาอยู่ที่บ้านเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนของตัวเองอีกด้วย

ผู้กำกับ : ปวิช กัลป์ชัยกูล

ช่างภาพ : พิทักษ์พงศ์ จียะเกียรติ, อิทธิพล เชื้อลิ้นฟ้า

ผู้ลำดับภาพ : ปกรณ์ วงศ์ลำปาง

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี, ณัฐนรี บัวขม

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ผู้ประสานงาน : นีรนาท ไตรเพิ่ม

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน