Cloud Documentary ในครั้งนี้มากับนักการทูตปฏิบัติการแห่งประเทศไทย พาไปเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพราะมีภารกิจสำคัญระหว่างประเทศที่หลายคนอาจยังไม่รู้ นั่นคือโครงการตั้ง ‘ศาลปกครอง’ ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการนี้ริเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2558 โดยความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency – TICA) กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานศาลปกครอง จนในที่สุดก็มาถึงกิจกรรมครั้งสุดท้ายที่เราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศและบุคคลสำคัญที่ทำให้โครงการนี้ดำเนินมาจนสำเร็จลุล่วง การทำงานที่เวียงจันทน์จะประทับใจแค่ไหน ไปติดตามพร้อม ๆ กัน

ผู้กำกับ : พลอยดาว ธีระเวช

ช่างภาพ : พลอยดาว ธีระเวช, ศวิตา ศีลตระกูล

ผู้ลำดับภาพ : พลอยดาว ธีระเวช

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี, วสกร ฟักน่วม 

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ผู้ประสานงาน : ณัฏฐานันท์ ภู่สกุล

ควบคุมการผลิต : พลอยดาว ธีระเวช 

Director

Avatar

พลอยดาว ธีระเวช

ชอบถ่ายภาพอาหาร ชอบดูคนทำอาหาร ชอบซื้ออาหารแล้วบังคับให้คนอื่นทาน ชอบทำอาหารทั้งขนาดปกติและขนาดจิ๋ว ชอบชาเขียวและชอบเที่ยวตลาดอาหาร