โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลเล็กๆ ในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นมากกว่าโรงพยาบาล เพราะ นพ.ประจินต์ เหล่าเที่ยง ริเริ่มติดโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้า ทำให้มีงบประมาณสร้างสิ่งดีๆ ให้กับชุมชนมากมาย เช่น อาคารอเนกประสงค์แบบพื้นเมืองสำหรับเป็นที่พักนั่งคอยของญาติผู้ป่วย เป็นสถานที่พบปะหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ไปจนถึงการทำแปลงเกษตรอินทรีย์และสวนสมุนไพรที่ปลูกขึ้นเพื่อให้คนไข้ เจ้าหน้าที่ และชาวบ้านบริโภค ทำส้วมและประปาภูเขาที่ช่วยให้ผู้คนในชุมชนมีความสุขและสุขภาพดี ทั้งหมดนี้ทำให้โรงพยาบาลวัดจันทร์ฯ ไม่ได้เป็นแค่สถานรักษาคนเจ็บป่วย แต่กลายเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนชาวเขา

เราอยากให้ได้เกิดเรื่องราวดีๆ แบบนี้ขึ้นทั่วประเทศ ผ่านโครงการโรงพยาบาลไฟจากฟ้าเพื่อ 77 โรงพยาบาล โดยระดมทุน 308 ล้านบาทในการติดตั้งให้โรงพยาบาลเป้าหมายจังหวัดละ 1 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ทำโครงการนี้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2562 และได้ต่อยอดเพื่อจะช่วยให้โรงพยาบาลนั้นๆ ลดค่าไฟฟ้าลงได้ปีละ 720,000 บาทยาวนานกว่า 25 ปี และจะทำกันทั่วประเทศ 

สนใจสนับสนุน บริจาคได้ที่บัญชี มูลนิธิแพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 142-0-28997-7

กำกับ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ถ่ายภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์, ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์, ธนบัตร ชาวนาฟาง

ลำดับภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ควบคุมการผลิต : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

Director

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ