เมื่อวัดดาวเรือง จ.ชัยภูมิ ขาดผู้นำ การค้นหาเจ้าอาวาสโดยชาวบ้านจึงเกิดขึ้น เพื่อค้นหาพระผู้นำมาบริหารจัดการวัด จนสุดท้ายได้พระอธิการนพดล ธีรวโร เข้ามาดำรงตำแหน่ง พร้อมการปฏิวัติครั้งใหญ่ จนวัดดาวเรืองแห่งนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมาย วัยรุ่นหันมาเข้าวัดมากขึ้น ชาวบ้านเกิดศรัทธา และวัดกลับมาเป็นศูนย์กลางของชุมชนอีกครั้ง ทั้งเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา เป็นศูนย์เรียนรู้ของเยาวชน เป็นพื้นที่ส่วนกลางเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ของชาวบ้าน และเป็นวัดบันดาลใจให้กับชุนชน

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน