ดุลพล ศรีจันทร์

นักออกแบบผลิตภัณฑ์ / ผู้ก่อตั้ง PDM BRAND / อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง