Seoullo 7017 แปลงโฉมทางด่วนอายุ 50 ปีเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าที่ช่วยให้เมืองและผู้คนสนิทกัน

ตามไปเดินสวนสาธารณะลอยฟ้าซึ่งพัฒนาจากทางด่วนเก่า ที่ตอกย้ำความท็อปฟอร์มในการพัฒนาเมืองของประเทศเกาหลี