Avatar

วิศรุต วีระโสภณ

ชื่นชอบการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่าย รักการถ่ายภาพเชิงสารคดีทุกประเด็น เป็นผู้หลงใหลการเดินทางไปที่ต่างๆ