Avatar

ปกรณ์ รุจิระวิไล

เอ๋ ปกรณ์ รุจิระวิไล เป็นคนสงขลา ทำงานที่ Print up มีพื้นที่ทำกิจกรรมชื่อ a.e.y.space ในย่านเมืองเก่าสงขลา พบเจอได้ตามร้านน้ำชาตอนเช้า ร้านกาแฟตอนบ่าย สนามกีฬาตอนเย็น