25 Feb 2019
PAGE
19 K

มาทำความรู้จักนิทรรศการใหม่ล่าสุดของคุณใหม่ เจนเซน ‘วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา’ การเล่าเรื่องวังหน้าผ่านการตีความของศิลปินร่วมสมัยหลายสาขา เช่น ประพจน์ อัศววิรุฬหการ (นักภาษาศาสตร์) ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช (ศิลปิน) กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ (นักพฤกศาสตร์) ตุล ไวฑูรเกียรติ (นักดนตรี) ดุษฎี พนมยงค์ และคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู (นักร้อง) เชฟตาม ชุดารี (เชฟ) สุพิชชา โตวิวิชญ์ และชาตรี ประกิตนนทการ (สถาปนิก) 6 มี.ค. – 28 เม.ย. 62 ที่พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ถ้าใครดูวิดีโอตัวนี้แล้วสนใจเนื้อหาที่ไปที่มาของแต่ละงาน รออ่านใน The Cloud ได้เลย

CONTRIBUTOR

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน