ปัตตานีเป็นเมืองที่ร่ำรวยทั้งวัฒนธรรมและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เชื่อมร้อยสังคมแบบพหุวัฒนธรรมไว้ด้วยกัน สะท้อนออกมาผ่านสิ่งที่จับต้องได้และไม่ได้ เช่น อาหารของกลุ่มวัฒนธรรมมลายู จีน ไทย งานสถาปัตยกรรมทั้งเรือนพัก อาคารพาณิชย์ วังเก่า สิ่งทอ และเครื่องแต่งกาย รวมถึงดนตรี ศิลปะการแสดง ภายในเมือง ปัตตานีมีการจัดทําเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม ครอบคลุมพื้นที่ 4 ชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี คือ ย่านชุมชนจีนหัวตลาด (กือดาจีนอ) ย่านชุมชนชิโนโปรตุกีส (กลุ่มอาคาร สไตล์ตะวันตก ถนนฤาดี) ย่านชุมชนมลายู (จะบังติกอ) และย่านชุมชนมุสลิม (บริเวณมัสยิด กลางปัตตานี) แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมในตัวเมือง 

ผู้กำกับ : ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์

ช่างภาพ :  ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์

ผู้ลำดับภาพ :  ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์

ครีเอทีฟ : ทรงกลด บางยี่ขัน

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ผู้ควบคุมการผลิต : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

Director

ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์

ช่างภาพที่เชื่อว่าการตายอย่างมีคุณภาพคือการตายด้วยของกินที่ดีและอร่อย