พบกับบทเรียนแรกจากงาน ‘ทายาทรุ่นสอง : Future Possibilities’ ในหัวข้อธุรกิจครอบครัวไทยในบริบทโลกใหม่ โดย ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ ศาตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ University of California San Diego และนักวิจัยเรื่องธุรกิจครอบครัวไทย 

วิเคราะห์ 3 ตัวป่วนที่จะเข้ามาแทรกแซงธุรกิจครอบครัว อย่างการตาย การเข้ามาใหม่ และความเหลื่อมล้ำ ข้อดีและข้อเสียของรูปแบบธุรกิจนี้ในโลกใหม่ การเอาตัวรอดในวิกฤต การเติบโตอย่างแข็งแรง การพัฒนาของอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ไปจนถึงบทบาท หน้าที่ และการปรับตัวของคนในครอบครัวด้วยกันเอง ด้วยคติสำคัญที่บอกว่า โดน ‘ป่วน’ ต้อง ‘ปรับ’ อย่า ‘ป่วย’

กำกับ : The Cloud 

ลำดับภาพ : ปพิชญา หาญตนศิริสกุล

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน