มูลนิธิโคคา-โคล่า ชวน เชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ นักแสดงที่หันมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม และมีแนวคิด As Green As You Can มาลงพื้นที่ ดูความก้าวหน้าของการจัดการปัญหาขยะในคลองลาดพร้าว ด้วยนวัตกรรมติดตั้งเครื่องดักขยะ ซึ่งดักได้ทั้งขยะผิวน้ำและขยะที่อยู่ใต้น้ำ 

ในปีที่ 2 นี้ การทํางานที่ได้ผลเป็นอย่างไรบ้าง เชอรี่พร้อมกับทีม TerraCycle ซึ่งสนับสนุนโดย มูลนิธิโคคา-โคล่า และ Benioff Ocean Initiative พร้อมกับความร่วมมือของคนในชุมชน จะช่วยกันนําขยะที่เก็บได้มาคัดแยกนําเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ให้ขยะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าและนํากลับมาใช้ได้ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขยะประเภทขวดพลาสติก PET ถูกคัดแยกและนํากลับไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ส่วนขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ จะถูกนําไปทําเป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่โรงกําจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

อีกทั้งขยะที่เก็บได้จากคลองลาดพร้าวจะถูกส่งไปที่ TerraCycle อเมริกา เพื่อเข้ากระบวนการวิจัย นําไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น กําไล จานร่อน ที่สามารถสร้างรายได้ที่จะกลับมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะออกจากแม่น้ำลำคลองต่อไป

ผู้ดำเนินรายการ : เข็มอัปสร สิริสุขะ

ผู้กำกับ :  ปวิช กัลป์ชัยกูล

ช่างภาพ :  ภาณุวัฒน์ เทียนงามสัจ, ชาญไชย อภิชัย

ผู้ลำดับภาพ :  ปวิช กัลป์ชัยกูล

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม :  สุวิชา พุทซาคำ

ผู้ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน