พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ ที่ดูภายนอกเป็นตึกสามชั้นแบบตะวันตก แต่กลับมีความเป็นเรือนไทย ชั้นเดียวยกใต้ถุงสูง มีบันไดขึ้นเรือนจากภายนอก ซึ่งการผสมผสานสถาปัตยกรรมตะวันตกกับสถาปัตยกรรมเมืองร้อนนี้ จึงเป็นสิ่งที่บอกวิวัฒนาการของวังหน้า และวิถีชีวิตของคนไทยที่ค่อยๆ เปลี่ยนทีละน้อย

บริเวณพระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์แห่งนี้ ยังมีเก๋งนุกิจราชบริหาร เก๋งจีนที่โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความทันสมัยของเจ้านายในสมัยรัชกาลที่ 4 ยุคเปลี่ยนผ่านที่มีการผสานวัฒนธรรมไทย เข้ากับจีนและตะวันตกได้เป็นอย่างดี

นิทรรศการวังน่านิมิตของกรมศิลปากร โดยคุณใหม่-สิริกิติยา เจนเซน ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อกลางปี 2561 โดยนิทรรศการนี้จะจัดขึ้นอีกครั้งด้วยเนื้อหาและวิธีการที่แตกต่างออกไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ติดตามรายละเอียดกิจกรรม Walk with The Cloud อีกครั้ง เร็วๆ นี้

ถ่ายภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์, ธิรารัตน์ พุทธวงศ์

ลำดับภาพ : ธิรารัตน์ พุทธวงศ์

ควบคุมการผลิต : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน