28 กันยายน 2565
175

ตามไปดูภารกิจที่ทำให้ชีวิต ‘ดำเนินสะดวก’ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA โครงการในพื้นที่ต้นแบบ พัฒนาตลาดน้ำอายุกว่าร้อยปีให้เป็นปลายทางการท่องเที่ยวสีเขียว ผ่านการพัฒนาเรือหางยาวไฟฟ้าให้เป็นต้นแบบพลังงานสะอาด โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ไปจนถึงการดูแลระบบไฟฟ้าให้ตลาดชุมชน โบราณสถาน วัด เพื่อให้ชาวบ้านมีชีวิตที่ดี มีรายได้ เกิดความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงช่วยอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมอันดีในการท่องเที่ยวของชุมชน พร้อมกับดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน

ผู้กำกับ : ปวิช กัลป์ชัยกูล 

ผู้ช่วยผู้กำกับ : สวัสดี พริ้งไพเราะ, ธนสิทธิ์ กิตติสิทธิกร

ช่างภาพ : กิตตินันท์ วิชญธรกุล, ธนาบดี ยศธร 

ผู้ลำดับภาพ : ปกรณ์ วงศ์ลำปาง

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี 

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ผู้ประสานงาน : นีรนาท ไตรเพิ่ม

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน