The Cloud x สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

สกลนครเติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะเมืองท่องเที่ยวในช่วง 4 – 5 ปีที่ผ่านมาในฐานะเมืองแห่งผ้าคราม เมื่อศึกษาให้ลึกลงไปแล้ว พบว่าเป็นเมืองอีสานที่มีมิติน่าสนใจหลายด้าน ดินแดนของ 6 ชนเผ่า 2 ชนชาติ ซึ่งร่วมสร้างวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของเมือง มีประวัติศาสตร์ยาวนานและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง จากตอนแรกที่เป็นเมืองทางผ่าน มีชื่อเสียงด้านวัดวาอาราม กลับปรับภาพลักษณ์และทรัพยากรเดิมเพื่อสร้างความดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยวได้น่าสนใจ เมืองที่เกิดจากความล่มสลายในตำนานผาแดงนางไอ่มีความสามารถในการปรับตัว สะสมวัฒนธรรมแต่ละยุคไว้ และเก็บอัตลักษณ์ใหม่ๆ มาตลอดตามกาลเวลา กำลังเติบโต หยิบจับทรัพยากรไม่ว่าด้านวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม อาหาร และธรรมชาติ มาสร้างคุณค่าใหม่อย่างไม่สิ้นสุด

ผู้กำกับ : ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล 

ช่างภาพ : ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล, ธานี นทีพิทักษ์

ผู้ลำดับภาพ : ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล

ครีเอทีฟ : ภัทรียา พัวพงศกร

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ผู้ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

Avatar

ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล

อดีตช่างภาพอิสระ คิดว่าการเล่าเรื่องด้วยภาพสำคัญไม่แพ้ตัวอักษร ชอบกินกาแฟในวันที่นอนเยอะ และกินโกโก้ในวันที่นอนน้อย แพ้แมวเวลาทำเสียงกรน ในอนาคตอยากทำเพลงของตัวเองสักเพลง (ถ้าเป็นไปได้)