พระมหาวิเชียร  ชินวํโส เจ้าอาวาสวัดวังหิน จังหวัดพิษณุโลก กับวิธีจัดการปัญหาขยะพลาสติกของวัดโดยประยุกต์เข้ากับหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและการเจริญภาวนา พัฒนาปัญญา ชวนชุมชนให้มีส่วนร่วมแก้ปัญหาโลก แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ถ้าเปรียบถุงพลาสติกหรือขยะเป็นทุกข์ในอริยสัจ 4 ตัวทุกข์เองเป็นผลของสมุทัย ก็คือต้นเหตุแห่งทุกข์ ขยะเป็นผลจากการที่คนได้นำเอามาใช้ ตัวถุงพลาสติกเองไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ ถ้าเรามองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรานำมาใช้ รู้จักการแยกขยะ และหมุนเวียนกลับมาใช้ซ้ำ  

วัดวังหินทำได้ วัดอื่น ๆ ก็ทำได้ The Cloud จึงจับมือกับ อลิอันซ์ อยุธยา (Allianz Ayudhya) ชวนวัดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ‘ตักบาตรเท-วน’ ทั้งพระสงฆ์ สามเณร บุคลากรในวัด ผู้นำชุมชน รวมถึงบุคคลทั่วไป มาเรียนรู้วิธีการจัดการขยะผ่านเวิร์กชอปตลอด 2 วัน ที่วัดวังหิน จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเรียนรู้และต่อยอดเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการพัฒนาความยั่งยืนในชุมชนของตนเอง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://forms.gle/pxixK1uqxSvosrsX9

ผู้กำกับ : ปวิช กัลป์ชัยกูล 

ผู้ช่วยผู้กำกับ : สวัสดี พริ้งไพเราะ

ช่างภาพ : กิตตินันท์ วิชญธรกุล, รัชต เปล่งสงวน 

ผู้ลำดับภาพ : ปวิช กัลป์ชัยกูล

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ผู้ประสานงาน : นีรนาท ไตรเพิ่ม

ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน