หลายคนคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเรื่องยิ่งใหญ่และไกลตัว แต่ อุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency – TICA) มีความเห็นที่ต่างออกไป

“สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศอื่น โดยเฉพาะประเทศรอบข้างย่อมส่งผลต่อเรา หรือแม้แต่กฎระเบียบกติกาต่าง ๆ ในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ ย่อมส่งผลถึงการดำเนินการภายในประเทศของเราด้วย เรื่องการต่างประเทศจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด”  

จากผู้รับ สู่ผู้ให้

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) คือหน่วยงานน้องใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศ ภารกิจหลักคือส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับนานาชาติ ผ่านการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาในรูปแบบและระดับต่าง ๆ  ภายใต้คำจำกัดความว่า ‘การทูตเพื่อการพัฒนา’ หรือ Development Diplomacy

“TICA เชื่อว่ารากฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คือความสัมพันธ์ระดับประชาชน ในขณะเดียวกัน การรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ ก็ช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ระหว่างภาคประชาชนเอาไว้อย่างเข้มแข็ง”

แม้จะก่อตั้งมาได้ไม่นาน แต่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) มีความเป็นมาที่ยาวไกล โดยมีพื้นฐานจากกรมวิเทศสหการ ในยุคที่ไทยยังมีสถานะเป็น ‘ผู้รับ’ ความช่วยเหลือจากประเทศที่พัฒนาแล้ว จนเป็นกรมความร่วมมือฯ ในปัจจุบัน ไทยพัฒนาขึ้นมาอยู่ในสถานะ ‘ผู้ให้’ ที่คอยแบ่งปันประสบการณ์และสนับสนุนประเทศอื่นได้อย่างเต็มตัว

“ในการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ TICA ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งการดำเนินโครงการที่เผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการนำจุดแข็งของประเทศไทย ทั้งความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมไปเผยแพร่แก่ประเทศคู่ร่วมมือ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ”

เมื่อถามถึงจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของประเทศไทย อธิบดีเห็นว่า ไทยมีศักยภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข การศึกษา การเกษตร การพัฒนาทักษะอาชีพ พลังงานทางเลือกและสิ่งแวดล้อม ที่สามารถนำไปเผยแพร่แบ่งปันให้กับประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ได้ นำไปสู่ความมั่นคงในหลายด้าน ทั้งอาหาร การสาธารณสุข และอื่น ๆ ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นความมั่นคงของมนุษย์ในภาพรวม

“หลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมถึงต้องไปช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านด้วย เราช่วยเขาเพื่อช่วยตัวเราเอง ยกตัวอย่าง ความร่วมมือด้านสาธารณสุข หากประเทศเพื่อนบ้านมีความเข้มแข็ง ประเทศไทยก็เข้มแข็งไปด้วย เพราะโรคระบาดไม่มีพรมแดน ประเด็นเหล่านี้เห็นได้ชัดเจนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19” 

นอกจากนี้ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ยังขยายบทบาทในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในเวทีนานาชาติ รวมทั้งระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค ทั้งในรูปแบบทวิภาคีและไตรภาคี โดยร่วมมือกับประเทศที่พัฒนาแล้วในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกัน ตอบโจทย์การดำเนินการตามเป้าหมายที่ 17 ของ SDGs ซึ่งก็คือ ‘Partnership for Development’

TICA ชวนคุยเรื่องการทูตที่ไม่ใช่ของไกลตัว เมื่อการทูตภาคประชาชนคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

อาสาสมัครเพื่อนไทย การทูตภาคประชาชน

อีกโครงการที่จัดว่าเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดำเนินโครงการด้านการพัฒนา คือการส่งอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand – FFT) ไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศที่ประเทศไทยไปดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนา ซึ่งครบรอบ 15 ปีใน พ.ศ. 2565 นี้ และได้ส่งอาสาสมัครไปปฏิบัติงานในต่างประเทศมาแล้วกว่า 160 คน

“อาสาสมัครเหล่านี้ไปช่วยพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชน เสมือนเป็นทูตภาคประชาชนผู้เข้าไปยังพื้นที่ที่แม้แต่นักการทูตตัวจริงก็อาจเข้าไม่ถึง โครงการดังกล่าวสร้างประโยชน์ในหลายด้าน ทั้งต่อประเทศผู้ให้ ประเทศผู้รับ และตัวอาสาสมัครเองที่มีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพตนเอง และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการพัฒนาในต่างประเทศ”  

อุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดี TICA ผู้สนับสนุนความสัมพันธ์ไร้พรมแดนจากการทูตภาคประชาชน
ส่งอาสาสมัครเพื่อนไทยไปประเทศภูฏาน

ความคาดหวังจากโลกกว้าง : South-South Cooperation

จากบทบาทการเป็นผู้ให้ด้านการพัฒนาของไทยที่เห็นชัดขึ้น รวมทั้งผลเชิงประจักษ์ในความสำเร็จของการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาของไทยในต่างประเทศ ที่ได้รับการยกย่องหรือคัดเลือกว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี จากองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งสหประชาชาติ

ยกตัวอย่าง สำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (UN Office for South-South Cooperation: UNOSSC) สำนักงานใหญ่ นครนิวยอร์ก ได้คัดเลือกโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยกับต่างประเทศ เป็นแนวปฏิบัติที่ดี จำนวน 7 โครงการ อาทิ โครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว   โครงการส่งเสริมด้านการเกษตรโดยการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OGOP ของราชอาณาจักรภูฏาน  และ โครงการพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน์ เป็นต้น

นอกจากนี้  United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) ยังคัดเลือกโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand : FFT) ซึ่งไทยน่าจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาเพียงประเทศเดียวที่ส่งอาสาสมัครไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ และโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในมองโกเลีย เป็นตัวอย่างความสำเร็จ และแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ความสำเร็จในเชิงประจักษ์เหล่านี้ นำไปสู่การคาดหวังให้ประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินความร่วมมือใต้-ใต้ (South-South Cooperation) หรือความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเอง

TICA ชวนคุยเรื่องการทูตที่ไม่ใช่ของไกลตัว เมื่อการทูตภาคประชาชนคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

จึงเป็นที่น่ายินดีว่า ประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Global South-South Development Expo 2022 (GSSD Expo 2022) ครั้งที่ 11 ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP) และ  UNOSSC นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย และพลังความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มความร่วมมือใต้-ใต้อย่างแท้จริง

 “เราอยากให้ทุกคนมาเห็นผลงานด้านการพัฒนาของไทยว่า เรามีส่วนร่วมในการช่วยส่งเสริมการพัฒนาในประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ อย่างไรบ้าง”

อนาคตกับการพัฒนาไม่สิ้นสุด

TICA ชวนคุยเรื่องการทูตที่ไม่ใช่ของไกลตัว เมื่อการทูตภาคประชาชนคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

“เราตั้งใจที่จะเพิ่มความเข้มข้นด้านความร่วมมือ โดยเน้นจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของไทยต่อไป ตลอดจนการแบ่งปันประสบการณ์และนวัตกรรมของไทยในประเทศที่เราเข้าไปดำเนินโครงการ ในขณะเดียวกัน การดำเนินโครงการต้องคำนึงถึงบริบทของประเทศผู้รับและตอบสนองกับโจทย์ของโลกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้ BCG Economy Model การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและสาธารณสุข รวมทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจและทักษะอาชีพที่จะนำไปสู่การจ้างงาน ซึ่งถือเป็นผลกระทบระยะยาวที่หลายประเทศได้รับจากวิกฤตโควิด-19” อธิบดีกล่าวถึงแผนในอนาคต ซึ่งการให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาจะยังคงเดินหน้าต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด

บนหน้ากระดาษ อาจเหมือนผู้ให้ไม่ได้อะไรกลับมา แต่สำหรับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) แล้ว อธิบดีสรุปว่า สิ่งที่ได้กลับมาแท้จริงนั้นมากเหลือจะนับ โดยเฉพาะการที่ไทยได้เป็นส่วนหนึ่งในการ ‘เติมเต็ม’ ด้านการพัฒนาให้แก่อีกหลายประเทศจากพื้นฐานและบริบทภายในให้สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน ตามความหมายของตราสัญลักษณ์กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) นั่นเอง

Writer

พัทธนันท์ สวนมะลิ

เด็กกรุงเทพฯ ผู้เป็น Sneakerhead และ Cinephile ที่หอบเสื่อผืนหมอนใบมาเรียนเชียงใหม่ แล้วสุดท้ายก็กลับไปตายรังที่กรุงเทพฯ

Photographer

ณัฎฐาจิตรา ชินารมย์รัตน์

ช่างภาพที่ชอบการแต่งตัว อยู่กับเสียงเพลงและหลงรักในความทรงจำ

Scoop

ความเคลื่อนไหวสร้างสรรค์และน่าจับตาจากหลากวงการที่เราอยากให้คุณรู้

พระราชพิธีพระบรมศพ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เปี่ยมไปด้วยความหมายทุกขั้นตอน ในงานถ่ายทอดสดทั่วโลก เราต่างได้เห็นว่าเหนือหีบพระบรมศพกษัตริย์ผู้ครองราชย์ยาวนานที่สุดของสหราชอาณาจักร ประกอบไปด้วยสิ่งต่าง ๆ ที่บอกเล่าความนัยพิเศษ

ธงรอยัล สแตนดาร์ด กับเครื่องราชกกุธภัณฑ์สหราชอาณาจักร 3 ชิ้น คือ พระมหามงกุฎอิมพีเรียล สเตต (The Imperial State Crown) พระลูกโลก (The Orb) และพระคทา (The Sceptre) บ่งบอกสถานะความเป็นกษัตริย์

การ์ดสีขาวลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 “In loving and devoted memory, Charles R.” บ่งบอกความเชื่อมโยงระหว่างประมุขผู้ล่วงลับ กับประมุขพระองค์ถัดไปผู้เป็นพระราชโอรส

แล้วพวงหรีดดอกไม้ที่ชูช่อสดสวยอยู่ใต้การ์ดสื่อถึงอะไร วัฒนธรรมดอกไม้ในราชสำนักวินด์เซอร์เป็นอย่างไรกัน ลองมาทำความรู้จักกันเสียหน่อย

ช่อดอกไม้เหนือหีบพระบรมศพ เหล้าจิน น้ำผึ้ง น้ำหอม ผลผลิตจากสวนพระราชฐานราชวงศ์อังกฤษ
ภาพ : Peter Byrne – PA IMAGES//GETTY IMAGES

ดอกไม้ช่อสุดท้ายบนหีบนี้ออกแบบตามพระราชประสงค์ของคิงชาร์ลส์ คือใช้ดอกไม้และใบพฤกษาจากพระราชวังบักกิงแฮม กับพระตำหนักแคลเรนซ์ ในลอนดอน และพระตำหนักไฮโกรฟ มณฑลกลอสเตอร์เชียร์ เป็นที่รู้กันดีว่าคิงชาร์ลส์ทรงคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมาแต่ไหนแต่ไร และโปรดการจัดสวนตั้งแต่ดำรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าชายแห่งเวลส์ ดังนั้นช่อดอกไม้สดนี้จึงได้รับการออกแบบให้ย่อยสลายได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยช่อดอกไม้ประกอบด้วยดอกเมอร์เทิล (Myrtle) โรสแมรี่ และกิ่งโอ๊ก

เมอร์เทิลเป็นดอกไม้สีขาวที่อยู่ในช่อดอกไม้เจ้าสาวราชวงศ์อังกฤษตั้งแต่ปี 1858 ในพระราชพิธีสมรสของเจ้าหญิงวิกตอเรีย พระราชธิดาองค์โตของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย และพระราชพิธีสมรสของเจ้าหญิงพระองค์อื่น ๆ ดอกเมอร์เทิลกลายเป็นธรรมเนียมของราชสำนักที่เจ้าหญิงและสะใภ้หลวงจะทรงถือ เพื่อสื่อถึงความรัก ความหวัง โชคลาภ ความอุดมสมบูรณ์ และความสุขในชีวิตคู่ ในพระราชพิธีสมรสของเจ้าชายวิลเลียม เจ้าชายแห่งเวลส์ และเจ้าชายแฮร์รี ดยุกแห่งซัสเซกซ์ ทั้งแคเธอรีน มิดเดิลตัน และเมแกน มาร์เคิล ล้วนถือช่อดอกไม้ที่มีดอกเมอร์เทิลจากตำหนักออสบอร์น อดีตที่ประทับของราชวงศ์อังกฤษ

เมอร์เทิลที่ใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพนี้ ตัดมาจากต้นเมอร์เทิลที่เติบโตจากกิ่งเมอร์เทิลในช่อดอกไม้งานพระราชพิธีสมรสของควีนเอลิซาเบธ กับเจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ ในปี 1947 การใช้ดอกไม้ชนิดนี้จึงสื่อถึงความผูกพันต่อพระราชสวามีผู้ล่วงลับในปีที่แล้ว 

ช่อดอกไม้เหนือหีบพระบรมศพ เหล้าจิน น้ำผึ้ง น้ำหอม ผลผลิตจากสวนพระราชฐานราชวงศ์อังกฤษ
ภาพ : Forest & Kim Starr
ช่อดอกไม้เหนือหีบพระบรมศพ เหล้าจิน น้ำผึ้ง น้ำหอม ผลผลิตจากสวนพระราชฐานราชวงศ์อังกฤษ
ภาพ : Jane6592

ส่วนโรสแมรี่ พันธุ์ไม้ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ยุคอียิปต์และกรีก-โรมันโบราณ เป็นสัญลักษณ์ของการจดจำตามธรรมเนียมยุโรป ในงานอนุสรณ์สงครามหรืองานศพ ผู้ไว้อาลัยจะโยนโรสแมรี่ลงไปในหลุมศพ บทละครของเชกสเปียร์หลายเรื่องก็ใช้โรสแมรี่ในงานพิธีศพหรือกล่าวถึงผู้เสียชีวิต

“There’s rosemary, that’s for remembrance. Pray you, love, remember.”

โอฟีเลีย นางเอกแห่ง Hamlet เอ่ยถึงพ่อของเธอ 

ช่อดอกไม้เหนือหีบพระบรมศพ เหล้าจิน น้ำผึ้ง น้ำหอม ผลผลิตจากสวนพระราชฐานราชวงศ์อังกฤษ
ภาพ : Snowmanradio

ถัดมาคือกิ่งโอ๊กอังกฤษ สัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งทนทาน ความอดทน และภูมิปัญญา โอ๊กเป็นไม้ท้องถิ่นขนาดยักษ์ที่สูงใหญ่ พบได้ทั่วประเทศ และมีอายุยืนยาวหลายร้อยปี ไม้เนื้อแข็งทนทานชนิดที่ว่าฟ้าฝ่ายังยืนต้นอยู่ได้ ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ตั้งแต่สร้างบ้าน ทำเฟอร์นิเจอร์ ไปจนถึงต่อเรือ โอ๊กเป็นไม้สำคัญทั้งในประวัติศาสตร์และตำนานของอังกฤษ และได้รับสมญานามว่าเป็น The Wooden Walls of Old England 

นอกจากนี้ หรีดดอกไม้นี้ยังประกอบด้วยดอกเพลาร์โกเนียม กุหลาบ ไฮเดรนเยีย ซีดัม ดาเลีย และสกาบิโอซา ซึ่งล้วนมาจากสวนของราชสำนัก

ช่อดอกไม้เหนือหีบพระบรมศพ เหล้าจิน น้ำผึ้ง น้ำหอม ผลผลิตจากสวนพระราชฐานราชวงศ์อังกฤษ
ภาพ : Christopher Furlong //GETTY IMAGES

ส่วนหรีดบนหีบพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ในงานพระราชพิธีก่อนหน้าที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ ประกอบด้วยกุหลาบขาว ดาเลียขาว ประดับด้วยกิ่งสนจากพระราชวังบัลมอรัล พิตโตสปอรัม ลาเวนเดอร์ และโรสแมรี่จากพระราชวังวินด์เซอร์ 

ดอกไม้ขาวเป็นที่นิยมในงานศพ กุหลาบและดาเลียขาวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความสงบ และกุหลาบขาวก็มักอยู่ในช่อดอกไม้ของเจ้าสาวด้วยเช่นกัน ช่อดอกไม้ในพระราชพิธีพิเษกสมรสของควีนวิกตอเรียมีกุหลาบขาว ซึ่งสื่อถึงความผุดผ่อง ความไร้เดียงสา และความซื่อสัตย์ต่อกัน

ช่อดอกไม้เหนือหีบพระบรมศพ เหล้าจิน น้ำผึ้ง น้ำหอม ผลผลิตจากสวนพระราชฐานราชวงศ์อังกฤษ
ภาพ : Alkis Konstantinidis //GETTY IMAGES

นอกจากนี้ยังมีพวงดอกไม้บนหีบพระบรมศพ เมื่อเคลื่อนย้ายพระบรมศพจากพระราชวังบัลมอรัลไปที่พระราชวังฮอลีรูด ประกอบด้วยดอกดาเลีย ดอกฟล็อกซ์ ดอกฮีเธอร์สีขาว กิ่งสน และดอกสวีทพี ซึ่งสวีทพีใช้ประดับหีบพระบรมศพเจ้าชายฟิลลิปเช่นกัน พืชพรรณเหล่านี้นำมาจากบัลมอรัล 

ฮีเธอร์สีขาวเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีของชาวสกอตแลนด์ หายากกว่าฮีเธอร์สีม่วง มีหลายตำนานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าดอกไม้มงคลนี้ ตำนานหนึ่งที่จับใจคนที่สุด คือโศกนาฏกรรมของคู่รักชื่อมัลวิน่ากับออสการ์ ซึ่งกำลังจะแต่งงานกัน แต่ออสการ์เสียชีวิตในการสู้รบก่อนวันแต่งงาน ผู้นำข่าวร้ายมาแจ้งแก่ว่าที่เจ้าสาว ด้วยการนำกิ่งฮีเธอร์สีม่วงมามอบให้เธอ เพื่อสื่อถึงความรักของออสการ์อันเป็นนิรันดร์ เมื่อน้ำตาของมัลวิน่าหยดลงบนกลีบดอกไม้ ฮีเธอร์สีม่วงก็แปรเปลี่ยนเป็นสีขาว 

แม้จะเศร้าโศกมาก แต่มัลวิน่าไม่ได้อยากให้ใครต้องพบความเจ็บปวดเช่นเธออีก จึงอธิษฐานให้ฮีเธอร์สีขาวนำโชคดีมาสู่ผู้พบเห็น จึงกลายเป็นธรรมเนียมว่าช่อดอกไม้เจ้าสาวมักมีฮีเธอร์สีขาว เพื่อสื่อถึงสิริมงคลแห่งชีวิตคู่ 

ส่วนสวีทพี ดอกไม้งามแสนหอมแห่งเดือนเมษายน เป็นสัญลักษณ์ของความสุข การบอกลา การขอบคุณ ความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นที่นิยมในอังกฤษตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 และเป็นดอกไม้ประจำยุคเอ็ดวาร์เดียน มักใช้จัดตกแต่งในพิธีวิวาห์หรืองานเลี้ยงอาหารค่ำ มีสมญานามว่า Queen of Annuals คำว่า สวีทพี ยังเป็นคำใช้เรียกคนรัก เด็ก หรือสัตว์น่ารัก ๆ ด้วยความเอ็นดู 

นอกจากความอ่อนหวานของภาษาดอกไม้ สิ่งที่น่าประทับใจคือการนำพรรณพฤกษาจากสวนในเขตพระราชฐานมาใช้ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 โปรดธรรมชาติและการจัดสวน พระราชโอรสของพระองค์ก็เช่นกัน การใช้ดอกไม้จากที่ประทับต่าง ๆ ในการอำลาครั้งสุดท้าย จึงสื่อความหมายที่กินใจมาก

แถมท้ายอีกเล็กน้อยเรื่อง Royal Garden สวนอังกฤษของราชวงศ์วินด์เซอร์ลือชื่อเรื่องความงาม มีหนังสือออกมาหลายเล่ม เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม หรือใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ และผลผลิตจากสวนก็เคยนำมาสร้างโปรดักต์หลายครั้ง 

ช่อดอกไม้เหนือหีบพระบรมศพ เหล้าจิน น้ำผึ้ง น้ำหอม ผลผลิตจากสวนพระราชฐานราชวงศ์อังกฤษ
ช่อดอกไม้เหนือหีบพระบรมศพ เหล้าจิน น้ำผึ้ง น้ำหอม ผลผลิตจากสวนพระราชฐานราชวงศ์อังกฤษ
ภาพ : www.royalcollectionshop.co.uk

ช่วงโควิดที่ผ่านมา พระราชวังบักกิงแฮมก็ผลิต Buckingham Palace Dry Gin ออกมาจำหน่าย ผู้เขียนจำได้ว่าเป็นข่าวฮือฮาและจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็วจนต้องสั่งจอง ด้วยคำโฆษณาว่าใช้วัตถุดิบ 12 ชนิด เช่น เลมอน เวอร์บีนา ฮอว์ธอร์น ใบมัลเบอร์รี่ ที่เก็บมาจากสวนในพระราชวังบักกิงแฮมอันกว้างใหญ่ไพศาลถึง 16 เฮกเตอร์ เป็นบ้านของนก 30 สายพันธุ์ และดอกไม้ป่ามากกว่า 250 ชนิด

หลังจากนั้นเลยมีผลิตภัณฑ์อีกตัวตามมา คือ Buckingham Palace Sloe Gin คือใส่ลูกสโล หน้าตาคล้าย ๆ บลูเบอร์รีลงไปหมักใน Buckingham Palace Dry Gin ให้ได้รสชาติผลไม้ จินจะออกสีแดง ๆ 

ถ้าไม่ใช่สายดื่ม ยังมีผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งดอกฮีเธอร์พระราชวังฮอลีรูด พระราชฐานในสกอตแลนด์ แต่เว็บไซต์บอกว่าน้ำผึ้งเก็บมาจากสวนรอบ ๆ พระราชวังบัลมอรัล ซึ่งเต็มไปด้วยดอกฮีเธอร์ อันนี้ก็แปลกใจว่าทำไมตั้งชื่อที่หนึ่ง แต่เก็บน้ำผึ้งมาจากอีกที่ แต่ทั้งสองพระราชวังอยู่ในสกอตแลนด์เหมือนกัน ทั้งสามผลิตภัณฑ์สั่งจองได้ที่ royalcollectionshop.co.uk แต่ไม่มีบริการส่งถึงเมืองไทยนะ 

ช่อดอกไม้เหนือหีบพระบรมศพ เหล้าจิน น้ำผึ้ง น้ำหอม ผลผลิตจากสวนพระราชฐานราชวงศ์อังกฤษ
ภาพ : www.royalcollectionshop.co.uk

ปี 2022 นี้ คิงชาร์ลส์ก็เพิ่งออกโปรดักต์ร่วมกับแบรนด์น้ำหอม Penhaligon หมาด ๆ เป็นน้ำหอม ‘Highgrove Bouquet’ ที่ได้แรงบันดาลใจจากสวนพระตำหนักไฮโกรฟในช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของคิงชาร์ลส์มาตลอดหลายสิบปี น้ำหอมประกอบด้วยกลิ่นดอกเจอเรเนียม ลาเวนเดอร์ ไฮยาซินธ์ ซิลเวอร์ไลม์ มิโมซา ทูเบอโรส ซีดาร์ รากไอริส และมัสก์ ซึ่งเน้นเรื่องแพ็กเกจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 10 เปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการขายเข้ามูลนิธิการกุศลของคิงชาร์ลส์ด้วย 

ช่อดอกไม้เหนือหีบพระบรมศพ เหล้าจิน น้ำผึ้ง น้ำหอม ผลผลิตจากสวนพระราชฐานราชวงศ์อังกฤษ
ช่อดอกไม้เหนือหีบพระบรมศพ เหล้าจิน น้ำผึ้ง น้ำหอม ผลผลิตจากสวนพระราชฐานราชวงศ์อังกฤษ
ภาพ : www.penhaligons.com/uk/en/highgrove-bouquet

ในการผลัดเปลี่ยนรัชสมัยของสหราชอาณาจักร เราอาจจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงใหม่ต่าง ๆ เกี่ยวกับสวนในวัง ประเทศแห่งการจัดสวนนี้ดูจะมีอะไรให้ติดตามอยู่เสมอ

ข้อมูลจาก

www.theguardian.com/uk-news/2022/sep/19/a-handwritten-note-a-crown-and-a-wreath-items-on-queens-coffin-and-what-they-signify

www.townandcountrymag.com/society/tradition/a41277503/flowers-queen-elizabeths-coffin-meaning/

inews.co.uk/news/wreath-queen-coffin-what-mean-symbolism-funeral-flower-display-explained-1865652

www.theluxurytravelgroup.com/blog/drink-like-the-queen-with-the-first-official-buckingham-palace-gin

www.delicious.com.au/drinks/spirits-cocktails/article/queen-launches-sloe-gin-made-buckingham-palace-botanicals/zc28kuoh

en.wikipedia.org/wiki/Rosemary 

tree2mydoor.com/pages/information-trees-celtic-tree-calendar-oak-tree-symbolism

www.historic-uk.com/CultureUK/The-English-Oak/ 

darachcroft.com/news/the-symbolism-of-white-heather-in-scotland

kathleenkarlsen.com/sweet-pea-flower-meaning 

www.royalcollectionshop.co.uk/ 

www.penhaligons.com/uk/en/highgrove-bouquet 

Writer

ภัทรียา พัวพงศกร

บรรณาธิการและนักจัดทริปแห่ง The Cloud ที่สนใจตึกเก่า งานคราฟต์ กลิ่น และละครเวทีพอๆ กับการเดินทาง

อ่านต่อ

Loading...

End of content

No more pages to load