หลายคนคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเรื่องยิ่งใหญ่และไกลตัว แต่ อุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency – TICA) มีความเห็นที่ต่างออกไป

“สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศอื่น โดยเฉพาะประเทศรอบข้างย่อมส่งผลต่อเรา หรือแม้แต่กฎระเบียบกติกาต่าง ๆ ในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ ย่อมส่งผลถึงการดำเนินการภายในประเทศของเราด้วย เรื่องการต่างประเทศจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด”  

จากผู้รับ สู่ผู้ให้

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) คือหน่วยงานน้องใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศ ภารกิจหลักคือส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับนานาชาติ ผ่านการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาในรูปแบบและระดับต่าง ๆ  ภายใต้คำจำกัดความว่า ‘การทูตเพื่อการพัฒนา’ หรือ Development Diplomacy

“TICA เชื่อว่ารากฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คือความสัมพันธ์ระดับประชาชน ในขณะเดียวกัน การรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ ก็ช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ระหว่างภาคประชาชนเอาไว้อย่างเข้มแข็ง”

แม้จะก่อตั้งมาได้ไม่นาน แต่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) มีความเป็นมาที่ยาวไกล โดยมีพื้นฐานจากกรมวิเทศสหการ ในยุคที่ไทยยังมีสถานะเป็น ‘ผู้รับ’ ความช่วยเหลือจากประเทศที่พัฒนาแล้ว จนเป็นกรมความร่วมมือฯ ในปัจจุบัน ไทยพัฒนาขึ้นมาอยู่ในสถานะ ‘ผู้ให้’ ที่คอยแบ่งปันประสบการณ์และสนับสนุนประเทศอื่นได้อย่างเต็มตัว

“ในการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ TICA ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งการดำเนินโครงการที่เผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการนำจุดแข็งของประเทศไทย ทั้งความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมไปเผยแพร่แก่ประเทศคู่ร่วมมือ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ”

เมื่อถามถึงจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของประเทศไทย อธิบดีเห็นว่า ไทยมีศักยภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข การศึกษา การเกษตร การพัฒนาทักษะอาชีพ พลังงานทางเลือกและสิ่งแวดล้อม ที่สามารถนำไปเผยแพร่แบ่งปันให้กับประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ได้ นำไปสู่ความมั่นคงในหลายด้าน ทั้งอาหาร การสาธารณสุข และอื่น ๆ ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นความมั่นคงของมนุษย์ในภาพรวม

“หลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมถึงต้องไปช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านด้วย เราช่วยเขาเพื่อช่วยตัวเราเอง ยกตัวอย่าง ความร่วมมือด้านสาธารณสุข หากประเทศเพื่อนบ้านมีความเข้มแข็ง ประเทศไทยก็เข้มแข็งไปด้วย เพราะโรคระบาดไม่มีพรมแดน ประเด็นเหล่านี้เห็นได้ชัดเจนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19” 

นอกจากนี้ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ยังขยายบทบาทในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในเวทีนานาชาติ รวมทั้งระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค ทั้งในรูปแบบทวิภาคีและไตรภาคี โดยร่วมมือกับประเทศที่พัฒนาแล้วในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกัน ตอบโจทย์การดำเนินการตามเป้าหมายที่ 17 ของ SDGs ซึ่งก็คือ ‘Partnership for Development’

TICA ชวนคุยเรื่องการทูตที่ไม่ใช่ของไกลตัว เมื่อการทูตภาคประชาชนคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

อาสาสมัครเพื่อนไทย การทูตภาคประชาชน

อีกโครงการที่จัดว่าเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดำเนินโครงการด้านการพัฒนา คือการส่งอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand – FFT) ไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศที่ประเทศไทยไปดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนา ซึ่งครบรอบ 15 ปีใน พ.ศ. 2565 นี้ และได้ส่งอาสาสมัครไปปฏิบัติงานในต่างประเทศมาแล้วกว่า 160 คน

“อาสาสมัครเหล่านี้ไปช่วยพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชน เสมือนเป็นทูตภาคประชาชนผู้เข้าไปยังพื้นที่ที่แม้แต่นักการทูตตัวจริงก็อาจเข้าไม่ถึง โครงการดังกล่าวสร้างประโยชน์ในหลายด้าน ทั้งต่อประเทศผู้ให้ ประเทศผู้รับ และตัวอาสาสมัครเองที่มีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพตนเอง และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการพัฒนาในต่างประเทศ”  

อุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดี TICA ผู้สนับสนุนความสัมพันธ์ไร้พรมแดนจากการทูตภาคประชาชน
ส่งอาสาสมัครเพื่อนไทยไปประเทศภูฏาน

ความคาดหวังจากโลกกว้าง : South-South Cooperation

จากบทบาทการเป็นผู้ให้ด้านการพัฒนาของไทยที่เห็นชัดขึ้น รวมทั้งผลเชิงประจักษ์ในความสำเร็จของการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาของไทยในต่างประเทศ ที่ได้รับการยกย่องหรือคัดเลือกว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี จากองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งสหประชาชาติ

ยกตัวอย่าง สำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (UN Office for South-South Cooperation: UNOSSC) สำนักงานใหญ่ นครนิวยอร์ก ได้คัดเลือกโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยกับต่างประเทศ เป็นแนวปฏิบัติที่ดี จำนวน 7 โครงการ อาทิ โครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว   โครงการส่งเสริมด้านการเกษตรโดยการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OGOP ของราชอาณาจักรภูฏาน  และ โครงการพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน์ เป็นต้น

นอกจากนี้  United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) ยังคัดเลือกโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand : FFT) ซึ่งไทยน่าจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาเพียงประเทศเดียวที่ส่งอาสาสมัครไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ และโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในมองโกเลีย เป็นตัวอย่างความสำเร็จ และแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ความสำเร็จในเชิงประจักษ์เหล่านี้ นำไปสู่การคาดหวังให้ประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินความร่วมมือใต้-ใต้ (South-South Cooperation) หรือความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเอง

TICA ชวนคุยเรื่องการทูตที่ไม่ใช่ของไกลตัว เมื่อการทูตภาคประชาชนคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

จึงเป็นที่น่ายินดีว่า ประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Global South-South Development Expo 2022 (GSSD Expo 2022) ครั้งที่ 11 ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP) และ  UNOSSC นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย และพลังความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มความร่วมมือใต้-ใต้อย่างแท้จริง

 “เราอยากให้ทุกคนมาเห็นผลงานด้านการพัฒนาของไทยว่า เรามีส่วนร่วมในการช่วยส่งเสริมการพัฒนาในประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ อย่างไรบ้าง”

อนาคตกับการพัฒนาไม่สิ้นสุด

TICA ชวนคุยเรื่องการทูตที่ไม่ใช่ของไกลตัว เมื่อการทูตภาคประชาชนคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

“เราตั้งใจที่จะเพิ่มความเข้มข้นด้านความร่วมมือ โดยเน้นจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของไทยต่อไป ตลอดจนการแบ่งปันประสบการณ์และนวัตกรรมของไทยในประเทศที่เราเข้าไปดำเนินโครงการ ในขณะเดียวกัน การดำเนินโครงการต้องคำนึงถึงบริบทของประเทศผู้รับและตอบสนองกับโจทย์ของโลกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้ BCG Economy Model การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและสาธารณสุข รวมทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจและทักษะอาชีพที่จะนำไปสู่การจ้างงาน ซึ่งถือเป็นผลกระทบระยะยาวที่หลายประเทศได้รับจากวิกฤตโควิด-19” อธิบดีกล่าวถึงแผนในอนาคต ซึ่งการให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาจะยังคงเดินหน้าต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด

บนหน้ากระดาษ อาจเหมือนผู้ให้ไม่ได้อะไรกลับมา แต่สำหรับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) แล้ว อธิบดีสรุปว่า สิ่งที่ได้กลับมาแท้จริงนั้นมากเหลือจะนับ โดยเฉพาะการที่ไทยได้เป็นส่วนหนึ่งในการ ‘เติมเต็ม’ ด้านการพัฒนาให้แก่อีกหลายประเทศจากพื้นฐานและบริบทภายในให้สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน ตามความหมายของตราสัญลักษณ์กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) นั่นเอง

Writer

Avatar

พัทธนันท์ สวนมะลิ

เด็กกรุงเทพฯ ผู้เป็น Sneakerhead และ Cinephile ที่หอบเสื่อผืนหมอนใบมาเรียนเชียงใหม่ แล้วสุดท้ายก็กลับไปตายรังที่กรุงเทพฯ

Photographer

Avatar

ณัฎฐาจิตรา ชินารมย์รัตน์

ช่างภาพที่ชอบการแต่งตัว อยู่กับเสียงเพลงและหลงรักในความทรงจำ

Scoop

ความเคลื่อนไหวสร้างสรรค์และน่าจับตาจากหลากวงการที่เราอยากให้คุณรู้

อ่านบทความภาษาไทยได้ที่นี่

As an educator who has the opportunity to give students a number of learning experiences, I strongly believe that the most important evidence of success in education management has to come from the students – how they reflect what they have learnt and felt.  

Looking into Thai education at the moment, I found that there is very little attention paid to the voices of the students despite the broad array of reflections that they give. Those of us who call ourselves ‘adults’ do not care enough about their opinions, while still believing in that old adage, ‘Children are the future of the nation.’

That is why today’s conversation with King’s College International School Bangkok (King’s Bangkok) is interesting because we would discuss with them over their event named ‘King’s Bangkok Education Forum 2022,’ a forum that invites leaders from various fields of work to come together to pass on their experiences to their audience of students along the theme ‘Career. Life. Social Values.’ The event includes Professor Sakorn Suksriwong DBA, Chairman of the Executive Committee of this international school, together with Mr. Ben-Vittawat Panpanich, an Executive Vice President of the school, and two of the Year 11 students ‘Marty’ Yosphat Srithanasakulchai and ‘Japper’ Chanudom Impat. They sat in a circle, side by side, to share what they had learned.

ถอดบทเรียน King’s Bangkok Education Forum ที่จัดโดยนักเรียน เพื่อตั้งใจส่งต่อโอกาสการศึกษาให้กับนักเรียนอีกกลุ่มในสังคม
King’s Bangkok Education Forum เวทีเสวนาเรื่องอาชีพและอนาคต จัดโดยนักเรียนเพื่อนักเรียน

The two students joining us were, in fact, not just attendees of this first ever Education Forum for students at this young age, but also helped to organize the event and were highly involved from start to finish. Thus, the Education Forum is an event hosted by students, for students, that intends to create opportunities for other students in society which is novel approach. From the conception of the event and the selection of the speakers to the publicising of the event and the reception of reflections and feedback from the event, students were involved at every stage of the process.

We would like to invite you to consider and explore with us, ‘What kind of seeds did King’s Bangkok plant in the hearts of their pupils at this event?’

King’s Bangkok Education Forum เวทีเสวนาเรื่องอาชีพและอนาคต จัดโดยนักเรียนเพื่อนักเรียน

Career

King’s Bangkok Education Forum เวทีเสวนาเรื่องอาชีพและอนาคต จัดโดยนักเรียนเพื่อนักเรียน

A primary definition of success in life for many people would inevitably be professional success.

Over 30 years in Prof. Sakorn’s career, be it in teaching or business, his career can without doubt be considered one of success. Although in the heart of this teacher, there was one hole that needed to be filled.

“In Thailand, we have quite a few talents and experienced thought leaders, who are highly successful in academic, educational and professional fields. Some of them work in multinational organizations, many of them already have calendars filled with speaking engagements, but the only groups of people who have the opportunity to listen to those successful people speak are those at university or already working. The senior school student audiences do not have the opportunity to hear from these successful professionals, so this is something that I have always wanted to push for.” – Prof. Sakorn who opened our conversation helped us see the big picture and the original idea behind the Education Forum.

 “While I was teaching at Chulalongkorn University, I had the opportunity to initiate a Mentoring Program that connects successful and talented executives with tertiary learners to exchange ideas for the first time, and this mentoring program received the Innovation of the Year award from the Association to Advance Collegiate Schools of Business (AASCB), USA. That got me thinking ‘why can’t high school students have the same opportunities?’”

When the time was right, Prof. Sakorn and King’s Bangkok’s team did not hesitate and gathered student representatives like Marty and friends to form a special student committee to organize a joint Education Forum where all revenue from ticket sales without deducting expenses would be given to high school students in need as a scholarship, under the condition that King’s Bangkok’s students were fully involved in the process from start to finish.

“An event like this would not be too difficult for the school staff to organize themselves,” said Prof. Sakorn with a slight smile. “Our school pays attention to the three core values, namely; good manners, kindness, and wisdom. The main purpose of this event is to provide high school students with firsthand learning experience from the top-notch leaders about their future careers, work and life,  as well as giving  our students the opportunity to work and learn about organizing events at the same time.”

“Moreover, this is also a great opportunity to learn the value of compassion. We want to teach our children to be kind to themselves and to others in society as well.”

“Frankly, this kind of thing cannot be learned by rote, right?” Prof. Sakorn asks. “Children must absorb that feeling with their hearts and reflect by themselves. That is the reason why this Education Forum  was created as an experiment to let them experience kindness with their own hearts.”

“Another essential point is the content that the speakers shared. Whether it is about Ikigai; living with values according to Japanese philosophy; creating value for life through understanding cultures, taking a leadership role in world-class organizations; or discussions on learning, working and living a valuable life. The talks have helped pave the way for children having a strong foundation before moving forward in their working life”

Marty was the first to be invited to the team. Then, he was tasked with finding friends who shared the same ideology, managing to assemble a team of 22 people. One of the team members is Japper, another participant in this conversation who acted as an MC taking to the stage and dealing with the four experienced speakers.

The world of Year 11 students is about to change through the process of working as an adult for the first time in their life.

King’s Bangkok Education Forum เวทีเสวนาเรื่องอาชีพและอนาคต จัดโดยนักเรียนเพื่อนักเรียน
King’s Bangkok Education Forum เวทีเสวนาเรื่องอาชีพและอนาคต จัดโดยนักเรียนเพื่อนักเรียน

Life

“At first, I thought that the opportunity to listen to world-class educated people from Harvard, Stanford, Chicago, Yale and other really successful people on the global stage was very rare for me and my friends. So, I thought that I would like to try and take part, then I invited my friends to come with me not knowing what sort of responsibility I would have or how much I would learn.” Marty recalled his first impression having learned about the  school’s project.

“At the first meeting, they sit very blindly.” Mr. Ben, a graduate of the University of Cambridge and one of King’s Bangkok’s executives who is in charge of coordinating with the student committee, told the story jokingly. “The staff tried to explain to the children how the event would benefit them, but it wasn’t until I described how the event would benefit others. From that moment, I could see the sparkles in their eyes.”

“We tried to plan well, with support from Prof.Sakorn and the marketing team, so I felt confident,” Marty recalls the feeling when he and his friends saw the benefits of organizing the event. “But Japper was super excited.”

“Of course!” Japper jumps in with vigour at this point. “I was going to be an MC on stage. Who wouldn’t be excited? It is a great opportunity for me and all the students who have joined the team to become role models for the younger generation as well. The event is very powerful.”

Participating in the event means setting fundraising goals, creating strategies for selling tickets, promoting the event, and running queues on the event day itself.

For adults like us, it may sound very normal. Now, let’s take a time machine and go back to the first time we had to manage a big event involving a large number of people, such as; sporting events, or a prom. Then imagine how big this experience would be for high school kids?

“It was hard in the beginning to find the team.” Marty began. “We started by designing logos and art works together with the school’s marketing team. Though, finding time to work together is not so easy because we only have free time during lunch and after school. Thus, we often meet during breaks and have lunch together.”

“I like lunch meetings. When we sat in a circle, eating delicious food, and talking about work. For me, it’s much better than online meetings because there’s good food.” Japper cheerfully continued after his friend.

“Selling tickets was challenging. We posted online content. Even the invited speakers helped us promote. Additionally, our parents also helped us with this. Although we set the funding goal for supporting scholarships for 7 students because the number was pretty, we are all very happy that we exceeded our goal.”

Of course, the difficulty did not end at the planning stage. When it came to the day itself, both the people in public-facing positions like Japper, and behind the scenes, Marty, had to solve many problems head-on.

“Today my main task is taking care of the speakers,” Marty explains. “But while taking care of honoured speakers who will be sharing their valuable stories with us, I also have to take care of my team at the same time. I have to make sure each person performs his or her own duty and carry the event off successfully.”

Although this task is not an easy one; a taxing undertaking from start to finish; they both said that it was a great taste of life.

This event covers a broad range of subjects, with speakers coming to give a sense of their lives. They discussed ideas directly valuable to student audiences, from the issue of finding the meaning of life through the Ikigai principle and understanding life through cultural diversity to providing first-hand experience from successful role models and including how they prepared for university to how to find yourself and how to find the right career for you. More than the content, students like them get to practise exerting force to open the first door to adult life with the process behind the event itself.

“This event gives us a taste of adult life,” Japper commented. “As one of our speakers said on stage, the barrier between his ideal and real life came crashing down when he was attending university abroad for the first time. That was the first time he felt the need to face reality. It was very emotional. Luckily, his honesty also helps us to be less afraid of real life as well.”

“When looking superficially, we may see that a duck floats comfortably in the water, although under the water, that duck has to kick its feet vigorously to stay afloat.” Marty talked about what one of the speakers said “To me, it was as if every speaker presenting today was that duck, because underneath the surface of everyone’s success, there always is a story of determination, hard work, and unyielding focus.”

“Another interesting thing is that we got to work closely with our marketing team as well,” adds Japper. “At first, I wondered how adults could work so much, though I understand now.”

 “Where else can we find opportunities to do real work like this if it’s not given to me by the school?” Marty nods in agreement. “I think many of our team members have grown through this process. Initially, they were already good, but they improved even more.”

“Even though you keep complaining that you ran the whole event until your legs almost broke?” Japper teases causing the whole group to laugh heartily.

Social Values

While Marty and Japper only spoke to us for a short time it was clear to see that their experience had altered their outlook on life and that they had both grown as people and moved towards being functioning adult members of society.

Growth comes through a process of learning by doing, surrounded by supportive educators who watched as their students blossomed.

 Additionally, Prof.Sakorn finishes with a reflection on the big picture of how this event for small groups of people can play a role in the education system and for the overall benefit of this country.

 “If we step back and look at the big picture, our group of children are the lucky ones. They have the potential to achieve so much, thus, we have to sow the seeds of creating value for society, so that they have the opportunity to think about this as they grow older. The speakers who come to present at this forum are living proof that when we give something to others, we will receive that back in return.”

Because education is not just about enhancing intellectual power, providing students with a sense of fulfilment allowing them to realize their role in society is equally important.

“We are trying to create a new generation with leaders of change using a new learning process to create people who see the right goal and hold on to the right values. That is what Thai education should offer to the learners, not just academic excellence.”

“Education Philosophy in England, the model of which King’s Bangkok  follows, tells us that in addition to academic excellence, there are two other ingredients that are essential to shaping young people into well-rounded individuals: diligence and a blended curriculum, including music, art, sports, and more. While complementary activities help build social and personal preferences, comprehensive attention will support children to grow up to be happy adults, and learn to overcome obstacles.” The executive lecturer concluded.

But the energetic Japper couldn’t help but add,

“I think many children don’t even know how important social values are. Though, after listening to the experiences of all speakers on stage, I understand that success is not just the matter of being respected, it is also about giving something back to others.”

This conclusion from Japper showed us that learning methods that do not focus on memorisation, but instead on hands-on work help to make  someone’s heart to really grow in a fantastic direction

Moreover, giving children the opportunity to speak, act, and make changes, as teachers and staff at King’s Bangkok have done and shared their results with us through this interview. This would be a good example for adults and even teachers around the country to be open, to listen more, and to give opportunities for their own learners to take action, stand up, and learn from their mistakes.

It matters not what the results will be, the hands-on learning that takes place throughout the process is also an important foundation for preparing students moving towards their dream university and life with goals and early success that is not just about “receiving” but also “giving.”

Writer

Avatar

เกวลิน ศักดิ์สยามกุล

นักออกแบบ-สื่อสารเพื่อความยั่งยืน ที่อยากเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านชีวิต บทสนทนา และแบรนด์ยาสีฟันเม็ดเล็กๆ ของตัวเอง

Photographer

Avatar

ปฏิพล รัชตอาภา

ช่างภาพอิสระที่สนใจอาหาร วัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัย มีความฝันว่าอยากทำงานศิลปะเล็กๆ ไปเรื่อยๆ

อ่านต่อ

Loading...

End of content

No more pages to load