Losers : ซีรีส์ชีวิตขี้แพ้ของนักกีฬา ที่คนไม่เล่นกีฬาควรดูที่สุด

เราจะได้เรียนรู้อะไรจากความพ่ายแพ้ ถ้าเรายังอยู่ในสังคมที่สอนให้เรามองเห็นแต่ผู้ชนะ