Human-centric Cities : 4 โครงการพัฒนาเมืองทั่วโลกที่สร้างมาเข้าใจและเอาใจผู้อยู่

โมเดลที่อยู่อาศัยที่ตอบรับการเติบโตของชุมชนเมืองในอนาคตมีผู้อยู่อาศัยเป็นหัวใจ

ปี 2030 มนุษย์จะใช้ชีวิตอย่างไรในวันที่ประชากรล้นโลก

Space Scholarship โปรเจกต์การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพฯ ในรูปแบบที่พักอาศัยครั้งแรกของไทย