ว่ากันว่าหากผู้ใดอยากหลีกหนีจากภาพมายาลวงตา จากการปรุงแต่ง จากเปลือกที่ปลอมแปลง ผู้นั้นควรหันกลับไปหาธรรมชาติ เพียงใบไม้ใบเดียว หากพิจารณาให้ดี อาจเข้าใจถึงความจริงแท้ ที่จริงยิ่งกว่าลมปากของปราชญ์นับร้อยพัน

ธรรมชาติที่เป็นสื่อบอกเล่าความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งที่เป็นความจริงอันเที่ยงแท้เพียงหนึ่งเดียว คือแนวคิดเบื้องหลังของภาพชุดนี้ ความจริงที่ว่าทุกสิ่งไม่จีรัง เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนผ่านภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่เคียงคู่กับความแห้งแล้งอันจะเวียนมาถึงตามวงจรของฤดูกาล อาจเทียบได้กับชีวิตมนุษย์ ที่ล้วนมีขึ้นมีลง มีดีมีเลว ไม่มีใครหยุดยั้งความเปลี่ยนแปลงนี้ได้

สิ่งเดียวที่มนุษย์อย่างเราจะทำได้ก็คือการเรียนรู้ที่จะยอมรับ และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกวินาที

One might derive from a leaf, truth more genuine than words from a thousand scholars. – The truest escape from mundane illusion is the one into nature. The theme of this collection lies in the nature itself – its changeability, to be precise. The contrast between different pieces, where the frames of lush shrubs and forests, being placed next to the skeletal form of dying trees, plays with the unpredictability of life. Our life changes, so does nature. There is nothing we can do, except to accept and prepare ourselves for the change that can occur in any minute.

Writer & Photographer

Avatar

อุรชา จักรคชาพล

ปัจจุบันอุรชาเป็นนักเดินทาง ช่างภาพ เป็นอาจารย์สอนด้านการถ่ายภาพที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมทั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นช่างภาพกิตติมศักดิ์ของโซนี่ประเทศไทยด้วย