5 กุมภาพันธ์ 2018
8 K

สหายเหล็ก หรือ จรัณ ช่วยเจียก อายุ 62 ปี นักอนุรักษ์ป่าต้นนํ้าผาดำแห่งจังหวัดสงขลา อุทิศตนเป็นนักอนุรักษ์ป่าเพื่อรักษาไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ หลังจากที่มีการบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาวังผา ลุงเหล็กกับเหล่าสหายที่เคยร่วมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกลับมารวมตัวเพื่อปกป้องผืนป่าที่เปรียบเสมือนบ้านที่เขารัก และใช้ชื่อเรียกแทนกลุ่มของตัวเองว่า ‘ประชาคมรักษ์ป่าต้นนํ้าผาดำ’ ถือได้ว่าเป็นกลุ่มของเหล่าผู้มีจิตใจรักธรรมชาติ และไม่อยากเห็นคนรุ่นหลังต้องลำบาก เพราะขาดผืนป่าอันเป็นแหล่งกำเนิดของนํ้าที่ใช้หล่อเลี้ยงผู้คนในจังหวัดทุกวันนี้

สหายเหล็กเป็นเพียงแค่ชาวบ้านธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป แต่ก็ยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อปกป้องรักษาป่าไว้ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยหัวใจที่กล้าหาญ

Writer & Photographer

Avatar

สุภาพร ธรรมประโคน

อายุ 23 ปี กำลังศึกษาปริญญาโท ด้านชุมชน ที่ ม.เกษตรศาสตร์ อาชีพ freelance photographer & vdo creator