16 Nov 2018
PAGE
1 K

เรียนรู้ประวัติศาสตร์วัดโพธิ์ หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทยที่หลอมรวมศิลปะแบบไทย จีน ฝรั่ง เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว สำรวจเขตสังฆาวาส ตำหนักวาสุกรี ตำหนักของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ห้องเรียนพระสงฆ์ที่ไม่เปิดใครให้ทั่วไปเข้าชม รวมถึงฟังเรื่องราวจิตรกรรมฝาผนัง พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล พระพุทธบาทในวิหารวัดนอนที่ประดับลายมงคล 108 แสดงให้เห็นสมบัติทางโลก ศาลาแม่ซื้อ ศาลาหมอนวดที่บรรจุจารึกตำรายาต่างๆ เอาไว้

CONTRIBUTOR

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน