“ดีคือเลว ทรามคืองาม
อวลไอหมอกและอากาศเลวทราม”

Macbeth Act 1, scene 1
William Shakespeare

 

ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย ข่าวพายุปาบึกถล่มภาคใต้ยังไม่ทันสร่างซา กรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมรก็กำลังเผชิญหน้ากับการท้าทายครั้งสำคัญจากภัยฝุ่น PM 2.5 อีก ถึงวันนี้ก็ยังไม่มีวี่แววจะทุเลาลงแม้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราจะสั่งการระดมฉีดน้ำขึ้นฟ้าอย่างเอาเป็นเอาตายเพียงใดก็ตาม ในยามยากเช่นนี้เราขออาสาพาท่านผู้อ่านทะลุกระจกกาลเวลาย้อนกลับไปสำรวจฝุ่น-ฝน-ลม-หมอก ที่เคยอุบัติขึ้นในความคิด ในความเชื่อ ในเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ของชนชาติเรากันสักเล็กน้อย

 

ฝน-ลม-ฝุ่นที่สร้างและล้างโลกในไตรภูมิพระร่วง

ฝุ่น

เขาพระสุเมรุรายล้อมด้วยมหาสมุทรทั้งสี่ทิศ   ภาพ : สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี

ไม่ต่างอะไรจากตำนานการกำเนิดโลกและการล้างโลกโดยพระเป็นเจ้าของชาวตะวันตก ใน ไตรภูมิพระร่วง วรรณกรรมที่เป็นรากฐานความคิดความเชื่อของไทยที่เขียนขึ้นเมื่อเกือบ 700 ปีที่แล้วโดยพญาลิไท กษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย ก็กล่าวถึงการเกิดและดับของโลกไว้เช่นกัน “สรรพสัตว์ที่มีชีวิตจิตใจซึ่งมีอยู่ใน ๓๑ ภูมิ ไม่เที่ยงแท้…ก็ต้องพินาศวอดวายไปเพราะ ไฟ น้ำ และลม…สาเหตุที่โลกฉิบหายวอดวายด้วยอำนาจไฟประลัยกัลป์ น้ำประลัยกัลป์และลมประลัยกัลป์นั้น เป็นเพราะคนทั้งหลายประกอบกรรมทำชั่วต่าง ๆ นานา ทั้งทางกาย วาจาและใจ ไม่รู้จักบุญ ไม่รู้จักธรรม”*

*ยกข้อความมาจาก ไตรภูมิกถาฉบับถอดความ ของโครงการวรรณกรรมอาเซียน กรมศิลปากร พิมพ์เผยแพร่ครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2555 สืบค้นจากห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ www.vajirayana.org โครงการดีๆ ที่รวบรวมวรรณกรรมสำคัญของชาติไว้ในรูปแบบดิจิทัล สะดวกต่อการสืบค้นอย่างยิ่ง นี่แหละคือการอนุรักษ์และเผยแผ่คุณค่าของวรรณกรรมไทยอย่างแท้จริง

ตามคติไตรภูมิแล้ว โลกจะเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ตามกฎไตรลักษณ์ เวียนวนไปเป็นวงจรไม่มีที่สิ้นสุด หนทางเดียวที่จะหลุดออกจากวงจร (อุบาทว์) นี้ได้คือการไปให้ถึงนิพพาน ดังที่กล่าวเปรียบเทียบในไตรภูมิพระร่วงไว้ว่า “นิพพานสมบัติเป็นสุขเกษมยิ่งนัก หาที่จะเปรียบปานมิได้ สมบัติพระอินทร์พระพรหม ถ้าจะเอามาเปรียบกับนิพพานสมบัติแล้ว ก็เป็นประดุจแสงหิ่งห้อยมาเปรียบกับแสงพระจันทร์ หรือมิฉะนั้นก็ดุจน้ำติดอยู่ปลายผม เปรียบกับน้ำในมหาสมุทรซึ่งลึกถึง ๘๔,๐๐๐ โยชน์ หรือมิฉะนั้น ก็ดุจเอาฝุ่นเปรียบกับเขาพระสุเมรุ”

เมื่อถึงคราวล้างโลก ไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องน้ำประลัยกัลป์หรือน้ำล้างโลกไว้ว่า เริ่มต้นจากฝนเม็ดเท่าฝุ่นผงเม็ดเดียวเท่านั้น “มีฝนตกลงมาเม็ดหนึ่ง เมื่อเริ่มแรกฝนตกนั้น เม็ดฝนเท่าดินธุลี อยู่ต่อมาอีกนานจึงตกลงมาอีกเม็ดหนึ่ง เท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด อีกนานจึงตกลงมาอีกเม็ดหนึ่งเท่าเมล็ดถั่ว ต่อจากนั้นเวลาอีกเล็กน้อยจึงตกลงมาเท่าลูกมะขามป้อม โตขึ้นตามลำดับเท่าลูกมะขวิด เท่าควาย ช้าง บ้านเรือน…ประเดี๋ยวก็ใหญ่ขึ้นได้ ๒,๐๐๐ วา อีกนานก็ตกเม็ดหนึ่งมีขนาดโตขึ้นจาก ๑ โยชน์ เป็น ๒ – ๑๐ โยชน์ตามลำดับ อยู่ต่อมาอีกนานจึงตกโตขึ้นเป็น ๑๐๐ โยชน์ ถึง ๑๐๐,๐๐๐ โยชน์ จนเท่าจักรวาล”

เหตุการณ์ตอนนี้อาจทำให้นึกถึงเรื่องน้ำท่วมโลกและเรือโนอาห์ในคัมภีร์ไบเบิล แต่จริงๆ แล้วตำนานน้ำท่วมโลกเป็นที่แพร่หลายและปรากฏอยู่ทั่วไปในหลากหลายวัฒนธรรม ทั้งชาวเมโสโปเตเมีย กรีก อาหรับ จีน อินเดีย ฯลฯ ต่างมีเรื่องราวน้ำท่วมโลกในเวอร์ชันของตัวเองโดยมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป

ฝุ่น

‘มัสยาวตาร’ เรื่องราวปางหนึ่งของพระนารายณ์ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูก็ปรากฏเหตุการณ์น้ำท่วมโลกในเรื่องด้วย

ในไตรภูมิยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า “มีคำถามว่าน้ำเต็มจากเบื้องล่างขึ้นไปถึงพรหมโลกนั้นเป็นอย่างไร และไม่ล้นจักรวาลได้อย่างไร ตอบว่า มีลมชนิดหนึ่งเรียกว่าลมอุกเขปวาตะ ลมนี้พัดเวียนรอบสระไม่ให้น้ำล้นบ่าออกไปได้” เราจึงอาจอนุมานจากตอนนี้ได้ว่าโลกหรือจักรวาลอุดมคติในทรรศนะดั้งเดิมของไทยอาจเป็นพื้นระนาบเดียว แบบเดียวกับความเชื่อเรื่องโลกแบนของชาวตะวันตกในยุคก่อนที่วิทยาศาสตร์จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ได้

เรื่องราวดำเนินต่อไปเมื่อพรหมองค์หนึ่งเสด็จลงมาดูน้ำท่วม หากพรหมมองเห็นดอกบัวผุดขึ้นมาจากน้ำจำนวนเท่าใด ทำนายว่าในกัลป์นั้นจะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นจำนวนเท่านั้น หากพรหมไม่เห็นดอกบัวเลย ก็แสดงว่าในกัลป์นั้นจะไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น

 

กำเนิดมนุษย์จากฝุ่นและลม

ไตรภูมิพระร่วงเล่าต่อไปว่า เมื่อน้ำแห้งลง ฝุ่นดีในผืนแผ่นดินนี้ได้มีกลิ่นรสอันโอชาอร่อยยิ่งนัก เหล่าพรหมที่สถิตอยู่ในชั้นอาภัสสรพรหมสิ้นบุญแล้วก็จุติจากอาภัสสรพรหมลงมาเกิดเป็นมนุษย์…พรหมทั้งหลายเห็นเช่นนั้นต่างก็พากันชิมรสดินต่างข้าวและน้ำทุกวัน ด้วยเหตุที่พวกพรหมมีความคิดอันเป็นอกุศล ๓ อย่างเกิดขึ้น คือ คิดทางกาม คิดพยาบาท คิดเบียดเบียน จึงทำให้รัศมีในร่างกายหายไปหมดสิ้น” ไตรภูมิกล่าวว่า พรหมเหล่านี้แหละที่เป็นบรรบุรุษของมนุษย์ทั้งปวง ฝุ่นบนแผ่นดินที่มีกลิ่นรสอันโอชะที่พรหมกินก็เทียบได้กับผลไม้ต้องห้ามในสวนเอเดน ที่คัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่า จากการลิ้มชิมรสผลไม้นั้นได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตและจิตใจของมนุษย์คนแรกๆ ก่อนที่เขาจะกลายเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์โลกทั้งหลายในที่สุด

การเกิดขึ้นของมนุษย์ยังมีลมอีกอย่างหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โบราณเรียกลมนี้ว่า ‘กรรมชวาต’ อันมีความหมายตามรูปศัพท์ว่า ลมอันเกิดแต่กรรม โดยทั่วไปหมายถึงลมเบ่งเมื่อจวนคลอด ดังที่ปรากฏในเสภาเรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม เมื่อคราวนางวันทองกำลังจะคลอดพลายงาม ความว่า

“นางวันทองร้องไห้ใจจะขาด

พอกรรมชวาตวาตะประทะถอน

อรุณฤกษ์เบิกสุรินทร์ทินกร

อุทรคลอนเคลื่อนคลอดไม่วอดวาย”

 

ฝุ่นลงทัณฑ์

ฝุ่น

พระรามและนางสีดาในป่าทัณฑก จิตกรรมอินเดียราวคริสต์ศตวรรษที่ 18

หลายครั้งในตำนานต่างๆ มักกล่าวถึงฝุ่นในฐานะเครื่องมือของเทพเจ้าในการลงโทษทัณฑ์มนุษย์ ใน บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เล่าถึงตำนานท้าวทัณฑราชและป่าทัณฑกในเทวตำนานอินเดียไว้ดังนี้

“ท้าวทัณฑราชก็สร้างนครเปนที่สำนักชื่อนครมธุมนต์ และตั้งพระศุกรเทพมุนีเปนปุโรหิตเปนที่สำราญสืบมา จนอยู่มาวัน ๑ ในฤดูวสันต์เดือนเจตรมาศ ท้าวทัณฑราชไปยังอาศรมพระศุกร ได้พบนางอรชาผู้เปนธิดามีความรักใคร่ เข้าเกี้ยวพาลเท่าใดนางก็ไม่ปลงใจ ท้าวทัณฑราชก็ขืนใจนางจนสมปราถนา พระศุกรมีความโกรธยิ่งนัก จึ่งบันดาลให้เปนฝุ่นตกลงมาจากฟากฟ้าถมบรรดามนุษและสัตว์ในอาณาเขตรของท้าวทัณฑราชนั้นหมดภายใน ๗ วัน แต่นั้นมาก็กลายเปนป่า ได้นามปรากฎว่าป่าทัณฑก (จากนามท้าวทัณฑะ)…และป่านี้เองคือป่าที่พระรามได้เดินผ่านไปเมื่อถูกเนรเทศ เรื่องนี้คล้ายเรื่องราวที่มีอยู่ในหนังสือใบเบ็ล ซึ่งกล่าวว่าพระเปนเจ้ากริ้วชาวเมืองโสดมและเมืองโคโมราห์ ว่าประพฤติลามกต่างๆ ในทางกาม จึ่งบรรดาลให้ฝนตกเปนไฟและกัมถัน ทำลายเมืองทั้ง ๒ นั้นทั้งชาวเมืองหมด คิดๆ ไปก็น่าจะสันนิษฐานว่า เรื่องทั้ง ๒ นี้จะมาจากมูลอันเดียวกัน”

ฝุ่น

ภาพวาด The Destruction of Sodom And Gomorrah โดย John Martin ปี 1852

หากใครเคยดูแอนิเมชันเรื่อง The Prince of Egypt อาจจะจำตอนที่พระเจ้าดลบันดาลให้เกิดภัยพิบัติ 10 ประการในอียิปต์ได้ เนื่องจากฟาโรห์ไม่ยอมปล่อยชาวอิสราเอลให้เป็นอิสระ ในคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า โมเสสกำเขม่าจากเตาไฟเต็มฝ่ามือเมื่อไปเข้าเฝ้าฟาโรห์ ตอนที่อยู่หน้าพระพักตร์ฟาโรห์โมเสสก็ซัดเขม่านั้นออกไป เขม่านั้นกลายเป็นฝุ่นกระจายไปทั่วอียิปต์ ทำให้ชาวอียิปต์เจ็บป่วยด้วยฝี

 

พระพายพาพัดน้องเที่ยวล่องลอย : ลมพิสูจน์รักใน อิเหนา

ฝุ่น

จิตรกรรมฝาผนังวัดโสมนัสวิหาร เป็นภาพวาดเรื่อง อิเหนา ภาพนี้คือตอนอิเหนาลักพาตัวบุษบา
ภาพ : หนังสือชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย-วัดโสมนัสวิหาร สำนักพิมพ์เมืองโบราณ

ในวรรณคดีเรื่อง อิเหนา พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ซึ่งมีที่มาจากตำนานอิงประวัติศาสตร์ของชวา กล่าวถึงองค์ปะตาระกาหลา เทพบรรพบุรุษของอิเหนาและบุษบา “แค้นด้วยอิเนหานัดดา อหังการ์ก่อเภทเหตุใหญ่” ด้วยอิเหนาเผาโรงมหรสพในงานแต่งงานของจรกากับบุษบา และลักพาบุษบาออกไปจากงาน องค์ปะตาระกาหลาไม่พอพระทัยจึงดลบันดาลให้เกิดลมพายุ หอบเอารถทรงของบุษบาพร้อมกับพระพี่เลี้ยงลอยละลิ่วไปยังเมืองอื่น อีกทั้งยังแปลงบุษบาให้กลายเป็นชาย เรื่องราวครึ่งหลังของวรรณคดีเรื่องนี้ดำเนินต่อไปด้วยการผจญภัยของอิเหนาเพื่อตามหาบุษบาที่หายไป

ใน นิราศอิเหนา งานเขียนที่สันนิษฐานกันว่าเป็นผลงานของสุนทรภู่ บรรยายความเศร้าเหงาหงอยของอิเหนาไว้อย่างเพราะพริ้งว่า

“นิราศร้างห่างเหเสน่หา

ปางอิเหนาเศร้าสุดถึงบุษบา

พระพายพาพัดน้องเที่ยวล่องลอย

ตลึงเหลียวเปลี่ยวเปล่าให้เหงาหงิม

สุชลปริ่มเปี่ยมเหยาะเผาะเผาะผอย

โอ้เย็นค่ำน้ำค้างลงพร่างพร้อย

น้องจะลอยลมบนไปหนใด”

แตกต่างจากปกรณัมกรีก เทพเจ้าแห่งสายลมมิได้พัดพรากพระเอกกับนางเอกให้แยกจากกัน แต่กลับหอบเอานางเอกให้ได้ไปพบกับพระเอกในที่สุด ในตำนานรักของคิวปิด (Cupid หรือ Eros) กับไซคี (Psyche)

เซเฟอรัส (Zephyrus) เทพเจ้าแห่งสายลมตะวันตกเป็นผู้โอบอุ้มพาไซคีไปยังวิมานแห่งกามเทพ ให้จิตวิญญาณ (Psyche) ได้ครองคู่กับความปรารถนา (Cupido ศัพท์ละตินที่หมายถึง ความปรารถนา ส่วน Eros หมายถึง ความรัก)

ฝุ่น

ภาพวาด The Abduction of Psyche by Zephyrus to the Palace of Eros โดย Pierre-Paul Prud’hon ปี 1808

เซเฟอรัสเป็นคู่ครองของไอริส (Iris) เทพีแห่งสายรุ้ง ชาวกรีกเชื่อว่าลมตะวันตกที่เซเฟอรัสพัดพามาเป็นสายลมอันอ่อนโยนที่นำพาฤดูใบไม้ผลิมาให้ นำมาซึ่งความรื่นเริงยินดีหลังฤดูหนาวอันเย็นชา เราจะเห็นเซเฟอรัสปรากฏทางด้านซ้ายของเทพีวีนัสในภาพเขียน The Birth of Venus อันโด่งดัง ของ ซานโดร บอตติเชลลี (Sandro Botticelli) ส่วนทางซ้ายมือของวีนัสคือโพโมนา (Pomona) เทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ของผลหมากรากไม้

ฝุ่น

 

ลมลางร้ายและสถานการณ์ (ฝุ่น) สร้างวีรบุรุษในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา

วีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีชัยต่อพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดีในคราวศึกยุทธหัตถีปี 2135 บันทึกไว้ในพงศาวดารหลายเล่ม รวมถึงใน พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ทางฝ่ายทัพพม่าไว้ว่า “พระมหาอุปราชาเสด็จกรีธาทัพหลวงมาโดยมารควิถี ถึงตำบลพนมทอนเพลาชายแล้ว ๓ นาฬิกา บังเกิดวายุเวรัมภวาต พัดหวนหอบธุลีฟุ้งผันเป็นกงจักร กระทบถูกมหาเศวตฉัตรซึ่งกั้นมาหลังพระคชาธารนั้นพับลง” เป็นลางร้ายบอกถึงความปราชัยที่กำลังจะเกิดขึ้น

ท่ามกลางสมรภูมิยุทธหัตถี พงศาวดารกล่าวถึงฝุ่นและพระเดชาภินิหารของสมเด็จพระนเรศวรไว้ว่า “พลพะม่ารามัญ ก็โซมยิงธนูหน้าไม้ปืนไฟ ระดมเอาพระคชาธารสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์* และธุมาการก็ตลบมืดเป็นหมอกมัวไปมิได้เห็นกันประจักษ์ พระบาทสมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้า จึงตรัสประกาศแก่เทพยดาทั้งปวงว่า ให้บังเกิดมาในประยูรมหาเศวตฉัตร จะให้บำรุงพระบวรพุทธศาสนา ไฉนจึงมิช่วยให้สว่างแลเห็นข้าศึกเล่า พอตกพระโอฐลงพระพายก็พัดควันอันเป็นหมอกมืดนั้นสว่างไป” ทำให้สมเด็จพระนเรศวรทอดพระเนตรเห็นพระมหาอุปราชาและช้างทรง ก่อนที่จะทรงท้าทายให้พระมหาอุปราชาออกมากระทำยุทธหัตถีในที่สุด

*หมายถึง สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถ พระอนุชา

จิตรกรชื่อดังอย่างขรัวอินโข่งได้เขียนรูปเหตุการณ์นี้ไว้ที่หอราชกรมานุสรณ์ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เราแลเห็นสมรภูมิที่เต็มไปด้วยหมอกควันและฝุ่นฟุ้งผ่านเทคนิคการวาดระบายอันแปลกใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากจิตรกรรมตะวันตก ขรัวอินโข่งเป็นผู้บุกเบิกเทคนิคนี้โดยการสนับสนุนของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

‘ธุมเกตุ’ หมอกวิปโยค

หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล พระธิดาใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงบันทึกเหตุการณ์วันสวรรคตของรัชกาลที่ 5 ไว้ว่า “อากาศมืดครึ้มมีหมอกขาวลงจัดเกือบถึงหัวคนเดินทั่วไป ผู้ใหญ่เขาบอกว่านี่แหละคือหมอกธุมเกตุที่ในตำราเขากล่าวถึงว่ามักจะมีในเวลาที่มีเหตุใหญ่ๆ เกิดขึ้น” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตนสถานให้ความหมายคำว่า ธุมเกตุ ไว้ว่า ไฟ ดาวหาง ดาวตก สิ่งที่เป็นหมอกเป็นควันเกิดขึ้นในอากาศผิดธรรมดา มีรูปคล้ายธงเป็นต้น ตามตำราโบราณกล่าวว่า หมอกธุมเกตุเป็นหนึ่งใน “นิมิตที่เทวดาบันดาลให้เห็นต่างๆ ด้วยความกรุณาในสัตว์โลก อันจะถึงซึ่งความฉิบหายแลฯ”

ใน พระปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส พรรณนาไว้ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าจวนจะดับขันธ์ปรินิพพานก็เกิด “ธุมเกตุอุกกาบาตก็บันดาลตกลงทั่วทิศาดล” หรือใน เพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ ที่แต่งโดยคุณพุ่ม กวีหญิงที่มีผลงานในสมัยรัชกาลที่ 3 บันทึกเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ไว้ว่า

“ประธุมเกตุเกิดครันควันตระหลบ

เมื่อจวนพลบโพล้เพล้คเนหวัง

ทรงประชวรจวนจะค่ำย่ำระฆัง

มีรับสั่งกระษัตราสมาพระ”

‘สมาพระ’ ในที่นี้หมายถึงการที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงขอขมาและอำลาพระสงฆ์เมื่อใกล้สวรรคต ในรัชสมัยถัดมา เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระประชวรในที่สุดของพระชนม์ชีพ ทรงพระราชนิพนธ์คาถาขอขมาลาพระสงฆ์เป็นภาษามคธด้วยพระองค์เองก่อนเสด็จสวรรคตเพียง 1 วัน

 

ความหมายนัย ‘ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท’

ผู้คนมักสับสนกับคำราชาศัพท์อย่าง ‘ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท’ ว่าเป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 ที่เราใช้เรียกแทนตัวเองในเวลาเข้าเฝ้าพระราชวงศ์ หรือเป็นสรรพนามบุรุษที่ 2 ที่เราใช้เรียกแทนพระราชวงศ์กันแน่ เพราะหากแปลกันตรงตัวแล้ว ‘ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท’ อาจจะแปลได้ว่า ละอองฝุ่นใต้เท้า เราจึงมักคิดกันว่าคำนี้ไม่น่าจะเป็นคำที่เราใช้เรียกผู้สูงศักดิ์ ในประเด็นนี้ พระยาอนุมานราชธนผู้ได้ชื่อว่าเป็นปราชญ์คนสำคัญของไทยได้อธิบายไว้ว่า

“เวลาเราพูดกับผู้มีบรรดาศักดิ์สูงเราอ้างสิ่งสูงสุดในตัวเรามาใช้คือเกล้าผม…เวลานี้เราเติมกระลงไปในระหว่างเป็นเกล้ากระผม ก็จะต้องสันนิษฐานว่าที่เราเติม กระ ลงไป ในเมื่อยังหาเหตุอื่นไม่ได้ เป็นเพราะได้แนวเทียบมาจากคำอื่นในคำที่มีกระ เกล้ากระผมยาวนักเลยถูกตัดคำหน้าออก คงเหลือแต่กระผม โดยเหตุที่เราถือหัวเป็นของสูง ถือตีนเป็นของต่ำ เมื่อเรากราบทูลเจ้านาย ตามธรรมเนียมเราต้องเอาของสูงในตัวเรามาอ้างใช้ต่างตัวเรา และเมื่ออ้างถึงพระองค์ท่าน เราไม่อาจเอื้อมไปถึงที่สูง จึงใช้อ้างที่ต่ำแทนพระองค์ท่าน เลยทำให้ความหมายกลับกัน กลายเป็นว่าเจ้าคือตีน ไพร่คือหัว ดูมันกลับกันไปจึงทำให้ลางคนใช้แนวเทียบผิด เรียกกลับกัน เช่น ฝ่าบาทนำภรรยาเฝ้าเกล้ากระหม่อม”

สดับรับฟังพร้อมสูดดมฝนฝุ่นกันมามาก ได้แต่หวังใจให้เราสามารถหายใจได้เต็มปอดอีกครั้งในเร็ววันนี้

Writer

นักรบ มูลมานัส

นักคุ้ยของเก่าผู้เล่าเรื่องผ่านการสร้างภาพ (ประกอบ) ที่อยากจะลองเล่าเรื่องผ่านตัวอักษรดูบ้าง

จด *หมายเหตุ

จด *หมายเหตุ ให้กับรูปเก่าๆ ที่เราพบที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

‘การนั่ง’ หนึ่งในอิริยาบถสุดเบสิกของมนุษยชาติ เราทุกคนคุ้นเคยกับการหย่อนก้นลงบนเก้าอี้จนคิดว่าเป็นกิริยาอาการแสนสามัญธรรมดา แต่นั่นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาคิด

333 ปีผ่านมาแล้ว ซีมง เดอ ลา ลู แบร์ (Simon de La Loubère) ราชทูตจากสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 สุริยราชันย์แห่งฝรั่งเศสเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยา ราว 3 เดือนที่พำนักอยู่ในดินแดนที่ไม่คุ้นเคย เขาได้บันทึกเรื่องราวหลายแง่มุมที่ประสบพบเจอในสยามไว้อย่างละเอียดลออ บันทึกเล่มนี้ได้กลายเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์อันประเมินค่ามิได้ในกาลต่อมา

ประวัติศาสตร์การนั่ง ของสยาม ตั้งแต่ยุคที่เก้าอี้มีไว้ให้ชนชั้นสูงโชว์มากกว่าใช้

ข้อเขียนของซีมง เดอ ลา ลู แบร์ รวบรวมสิ่งละอันพันละน้อยที่เป็นข้อสังเกตของเขาไว้ในหัวข้อย่อยๆ เช่น เหตุไฉนราชอาณาจักรนี้จึงไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนัก ชาวสยามคนหนึ่งเปลืองค่าบริโภควันละเท่าไหร่ ชาวสยามมีความพยาบาทรุนแรง เพราะเหตุไร ความร้อนจัดในประเทศสยามขัดกับการใช้สติปัญญาอย่างขะมักเขม้น แต่ละข้อล้วนอ่านสนุกและชวนให้คิดว่า 3 ศตวรรษที่ผ่านมา สิ่งไหนเปลี่ยนแปลงไปและสิ่งไหนยังดำรงอยู่เหมือนเดิมบ้าง มีหัวข้อหนึ่งที่สะดุดใจผู้เขียนเป็นพิเศษ คือข้อสังเกตของ ซีมง เดอ ลา ลู แบร์ ที่ว่า “ชาวสยามนั่งอย่างไร” ชวนให้ฉงนสนเท่ห์ว่าชาวสยามนั่งไม่เหมือนคนชาติอื่นหรือ ราชทูตฝรั่งเศสอธิบายเรื่องนี้ว่า

“ชาวสยามนั่งอย่างไร 

กิริยาอย่างเรียบร้อยที่ชาวสยามใช้ในการนั่งนั้น ก็เหมือนการนั่งแบบชาวสเปญ กล่าวคือขัดสมาธิและเขามีความชินกับการนั่งแบบนี้ แม้จะมีผู้นำเก้าอี้มาให้นั่ง เขาก็จะนั่งในท่านั้นโดยมิพักที่จะเปลี่ยนเป็นท่าอื่น (คือคงนั่งขัดสมาธิบนเก้าอี้หาได้ห้อยเท่าลงไม่)”

อีกตอนหนึ่ง ราชทูตสาธยายถึงเครื่องเรือนของชาวสยามว่าา “เขาไม่ใช้เก้าอี้ หากแต่นั่งกันบนเสื่อกกซึ่งสานละเอียดหรือหยาบๆ ต่างๆ กัน”

ข้อเขียนเหล่านี้ชวนให้เราตระหนักว่า ชาวกรุงศรีฯ ไม่เคยชินกับการนั่งเก้าอี้ และเก้าอี้ก็มิได้เป็นสิ่งสามัญในอยุธยา ด้วยเป็นเครื่องเรือนอิมพอร์ตมาจากชาติอื่น หนังสืออภิธานศัพท์คำไทยที่มีต้นเค้าจากภาษาต่างประเทศ โดยกรมศิลปากร อธิบายเรื่องนี้ว่าคำว่า ‘เก้าอี้’ มีที่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋ว แปลความตามตัวอักษรได้ว่า ‘ที่นั่งสูง’ 

อย่างไรก็ดี ชาวอยุธยาก็มิได้ไม่รู้จักเก้าอี้เสียที่ไหน ในกรุงศรีฯ ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหานครนานาชาติ ยังมีย่านช่างจีนที่ทำเครื่องเรือนรวมไปถึงเก้าอี้ขายด้วย ในคำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง เล่าถึงย่านตลาดในพระนครศรีอยุธยาไว้ว่า

“ถนนย่านสามม้าตั้งแต่เชิงตะภานในไก่กระวันออกไป จดถึงหัวมุมพระนครที่ชื่อตำบลหัวสาระภานั้น จีนตั้งโรงทำเครื่องจังอับแลขนมแห้งจีนต่างต่างหลายชนิดหลายอย่าง แลช่างจีนทำโต๊ะเตียงตู้เก้าอี้น้อยใหญ่ต่างต่างขายต่อไป”

ประวัติศาสตร์การนั่งของสยาม ตั้งแต่ยุคที่เก้าอี้มีไว้ให้ชนชั้นสูงโชว์มากกว่าใช้
เก้าอี้จีน คริสต์ศตวรรษที่ 16
ภาพ : images.metmuseum.org
ประวัติศาสตร์การนั่งของสยาม ตั้งแต่ยุคที่เก้าอี้มีไว้ให้ชนชั้นสูงโชว์มากกว่าใช้, ประวัติศาสตร์เก้าอี้ในไทย
เก้าอี้จีน คริสต์ศตวรรษที่ 17
ภาพ : images.metmuseum.org

ทั้งนี้ที่เก้าอี้ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยคุ้นเคยกับการนั่งกับพื้นเป็นหลัก เก้าอี้หรือที่นั่งจึงมิได้เป็นของที่มีอยู่ในบ้านเรือนทั่วไป ถึงกระนั้นก็ยังมีผู้มีอำนาจหรือผู้มีสิทธิพิเศษในสังคมที่จะวางก้นให้อยู่บนระนาบที่สูงขึ้นมาจากพื้น เพื่อเป็นการประกาศยศถาบรรดาศักดิ์เหนือผู้อื่น ดังเช่นพระมหากษัตริย์ เจ้านาย หรือพระสงฆ์ในอดีต ที่จะนั่งบนแท่นหรือตั่งในที่ประชุมชน

สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงอธิบายให้เห็นถึงความสำคัญอันเก่าแก่ของที่นั่งพิเศษนี้ รวมถึงข้อแตกต่างของตั่งและแท่นไว้ในลายพระหัตถ์ที่มีไปถึงพระยาอนุมานราชธน

“ตั่งเป็นรูปใดก็ได้สำหรับนั่ง มีคำโคลงโบราณชี้ให้เห็นว่า ขึ้นนั่งตั่งเมือง แท่นทองรองเรือง สุขศรีปรีดิ์เปรม ถ้าที่นั่งนั้นตันเรียกว่าแท่น ถ้าโปร่งเรียกว่าตั่ง” 

ประวัติศาสตร์การนั่ง ของสยาม ตั้งแต่ยุคที่เก้าอี้มีไว้ให้ชนชั้นสูงโชว์มากกว่าใช้, ประวัติศาสตร์เก้าอี้ในไทย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ ต้นราชสกุลปราโมช พระราชโอรสในรัชกาลที่ 2 ทรงประทับบนตั่ง
ภาพ : หนังสือเฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก
ประวัติศาสตร์การนั่ง ของสยาม ตั้งแต่ยุคที่เก้าอี้มีไว้ให้ชนชั้นสูงโชว์มากกว่าใช้, ประวัติศาสตร์เก้าอี้ในไทย
สตรีชั้นสูงนั่งบนตั่ง รายล้อมด้วยบริวารที่นั่งอยู่บนพื้น
ภาพ : หนังสือเฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก

ในตำราราชาภิเษกครั้งกรุงศรีอยุธยากล่าวถึงตั่งที่สำคัญที่สุดในแผ่นดินสมัยนั้นไว้ว่า

“(กษัตริย์) เสด็จขึ้นนั่งบนตั่งไม้มะเดื่อกว้างจตุรัสศอกคืบปูผ้าขาว โรยแป้ง วางหญ้าคา”

บนที่นั่งนั้นจะทรงรับน้ำอภิเษกเปลี่ยนสถานะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ธรรมเนียมนี้สืบทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ มีการสร้างพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ พระที่นั่งภัทรบิฐ เป็นพระราชอาสน์ตั้งไว้ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เป็นที่ที่พระมหากษัติย์รับพระราชสมบัติในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หากลองจินตนาการถึงยุคสมัยที่ทุกคนยังคงนั่งอยู่บนพื้น การมีบุคคลสำคัญเพียงหนึ่งเดียวที่นั่งบนที่นั่งพิเศษสุดที่สูงส่งและหรูหรากว่าคนทั้งปวง ย่อมเป็นแสดงพลังอำนาจพิเศษสุด ที่นั่งพิเศษหรือบัลลังก์ที่เป็นเครื่องแสดงสถานะผู้นั่งก็ปรากฏอยู่ในทุกๆ วัฒนธรรมอีกด้วย

ประวัติศาสตร์การนั่ง ของสยาม ตั้งแต่ยุคที่เก้าอี้มีไว้ให้ชนชั้นสูงโชว์มากกว่าใช้, ประวัติศาสตร์เก้าอี้ในไทย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับ ณ พระที่นั่งอัฐทิศ ทรงรับน้ำอภิเษกจากพราหมณ์และราชบัณฑิต ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด

แต่ก็ใช่ว่าบุคคลสำคัญจะต้องนั่งอยู่บนที่นั่งสำคัญเสมอไป ผู้คนทุกชนชั้นรวมไปถึงชนชั้นนำในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อไม่ได้อยู่ท่ามกลางประชุมชนที่เป็นทางการก็ยังคุ้นชินกับการนั่งพื้น หนังสือ พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวกับวังท่าพระ กล่าวถึงเรื่องเล่าที่ว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงดำรงพระยศกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ประทับ ณ วังท่าพระ มักจะเสด็จออกทรงงานที่ท้องพระโรง โดยทรงประทับกับพื้นและพิงเสาแถวแรกต้นที่สองจากขวามืออยู่เป็นประจํา เสาต้นนี้ยังคงผูกผ้าสามสีและปิดทองบูชาเป็นสัญลักษณ์จนมาถึงทุกวันนี้

ประวัติศาสตร์การนั่ง ของสยาม ตั้งแต่ยุคที่เก้าอี้มีไว้ให้ชนชั้นสูงโชว์มากกว่าใช้, ประวัติศาสตร์เก้าอี้ในไทย
ภาพ : หนังสือพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวกับวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อสยามเปิดรับอารยธรรมตะวันตกอย่างเต็มรูปแบบในสมัยรัชกาลที่ 4 โฉมหน้าของการนั่งพื้นเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล เพราะถูกมองด้วยโลกทัศน์แบบตะวันตกว่าเป็นการกระทำอันล้าหลังและไม่ถูกสุขอนามัย ชนชั้นนำสยามต้องปรับปรุงบ้านขนานใหญ่ โดยการนำเข้าเครื่องเรือนแบบตะวันมาเป็นเครื่องใช้และเครื่องโชว์ในเวลาเดียวกัน

เซอร์จอห์น เบาว์ริง (Sir John Bowring) ราชทูตอังกฤษเดินทางมาถึงสยามเมื่อ พ.ศ. 2397 ได้เล่าถึงบรรยากาศตกแต่งพระราชวังไว้ในบันทึกการเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า

“เจ้าพนักงานได้พาไปยังที่แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่วังหน้าสำหรับทรงรับพรพวกพระสงฆ์ ในที่นี้ได้จัดโต๊ะสำหรับเลี้ยงอาหารกลางวันไว้อย่างพร้อมสรรพอย่างโต๊ะเลี้ยงอาหารฝรั่ง… ห้องที่ประทับดีเหมาะสมและตกแต่งเข้าทีดี”

จนทำให้ท่านเซอร์สรุปได้ว่า “เกือบจะทำให้เชื่อว่าเข้าไปอยู่ในบ้านผู้ดีฝรั่ง”

ประวัติศาสตร์การนั่ง ของสยาม ตั้งแต่ยุคที่เก้าอี้มีไว้ให้ชนชั้นสูงโชว์มากกว่าใช้, ประวัติศาสตร์เก้าอี้ในไทย
ภายในพระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ ที่ประทับในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
ภาพ : The Cloud

ก่อนหน้านี้ ชนชั้นนำชาวสยามเริ่มมองเห็นการนั่งบนเก้าอี้ในฐานะมารยาทผู้ดีอย่างตะวันตก เห็นได้จากที่สุนทรภู่ผู้อยู่ในแวดวงชั้นสูงของราชสำนักบรรยายกริยาท่าทางของบาทหลวงเมืองลังกา ตัวละครฝรั่งในผลงานชิ้นเอกอย่างพระอภัยมณี ไว้ว่า

“เห็นท่านครูนั่งอยู่บนเก้าอี้ ดูท่วงทีงดงามตามภาษา

บาทหลวงเปิดหมวกคำนับกับพฤฒา ดูกิริยาเห็นวิเศษข้างเวทมนตร์ 

 …

 บาทหลวงว่ามานั่งบนเก้าอี้ สูบบุหรี่ให้สบายก่อนนายขา

แล้วจะได้ขึ้นไปสนทนา กับมหาอำมาตย์ข้าราชการ”

หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร) ล่ามหลวงในคณะราชทูตที่เดินทางไปเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2400 ก็กล่าวถึงความรู้ธรรมเนียมนี้ของเหล่าราชทูตไว้ใน นิราศลอนดอน

“ดำรัสเรียกพวกไทยเข้าไปเฝ้า ต่างน้อมเกล้าพร้อมกันด้วยหรรษา

โปรดให้นั่งบนเก้าอี้มีน้ำชา อีกทั้งกาแฟใส่ถ้วยลายทอง”

ในทรรศนะชาวสยามแนวหน้าอย่างสุนทรภู่และหม่อมราโชทัย การนั่งบนเก้าอี้ถือเป็นหนึ่งในะเบียบปฏิบัติของผู้มีอารยธรรม พอๆ กับการเปิดหมวกคำนับ การสูบบุหรี่ หรือการดื่มชากาแฟ

ล่วงเข้าสู่สมัยรัชกาลที่ 5 การรับวัฒนธรรมตะวันตกยิ่งเข้มข้นขึ้น พระราชกรณียกิจแรกสุดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เกิดขึ้นทันทีในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2416 คือทรงมีีพระราชดำรัสยกเลิกธรรมเนียมการหมอบคลานกับพื้น โดยเปลี่ยนให้ผู้เข้าเฝ้าฯ ยืนเฝ้าฯ แทน ด้วยทรงมีพระราชดำริว่า

“การสิ่งไรที่เปนการกดขี่แก่กันให้ได้ความยากลำบากนั้น ทรงพระดำริจะไม่ให้มีแก่ชนทั้งหลายในพระราชอาณาจักรต่อไป”

สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดวงศ์ผู้ทรงอยู่ร่วมในเหตุการณ์ครั้งนั้นทรงบรรยายไว้ใน พระนิพนธ์ประชุมละคอนดึกดำบรรพ์ ว่า

“พออาลักษณ์อ่านประกาศจบ เหล่าข้าเฝ้านับแต่กรมพระราชวังบวรฯ เป็นต้น บรรดาที่หมอบอยู่เต็มทั้งท้องพระโรงก็ลุกขึ้นยืนถวายคำนับพร้อมกันดูเหมือนกับเปลี่ยนฉากรูปภาพอย่างหนึ่งเป็นอย่างอื่นๆ ไปในทันทีอย่างน่าพิศวงอย่างยิ่ง”

และในพระราชบัญญัติเข้าเฝ้าฯ ที่ออกในปีเดียวกันนั้นก็สั่งห้ามมิให้ผู้เข้าเฝ้าฯ นั่งลงพื้นอีกเป็นอันขาด โดยมีเนื้อความว่า

“พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้น้อยผู้ใหญ่ทั้งปวง ที่ได้มายืนเข้าเฝ้าเวลาเสด็จออกอยู่นั้น ถ้ามีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานเก้าอี้ให้นั่งจึงนั่งได้ ห้ามมิให้นั่งลงกับพื้น”

สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดวงศ์ทรงสรุปไว้ว่า “ก็เป็นอันเพิกถอนระเบียบการเข้าเฝ้าอย่างเก่าซึ่งเคยใช้มาหลายร้อยปี”

สิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงกระทำในครั้งนั้น เสมือนการประกาศเข้าสู้โลกยุคใหม่ของสยามอย่างเป็นทางกา แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ย่อมมิได้ง่ายดายเพียงดีดนิ้ว ในหนังสือ ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่ม 3 ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ โดยกรมศิลปากร เล่าว่า

เมื่อราชสำนักเลิกหมอบเฝ้าและใช้เก้าอี้ในระยะแรกๆ คนไทยยังคงนั่งเก้าอี้ไม่เป็น ผู้หญิงขึ้นไปนั่งพับเพียบ ส่วนชายนั่งขัดสมาธิบนเก้าอี้ จนรัชกาลที่ 5 ต้องมีพระราชโองการแนะนำวิธีการนั่งเก้าอี้ โดยใช้วิธีหย่อนก้นเท่านั้นลงบนเก้าอี้ ส่วนขาให้ห้อยลงไป” 

ในภาพถ่ายบุคคลยุครัชกาลที่ 4 ถึงต้นรัชกาลที่ 5 บางภาพ ผู้ชมอาจสังเกตเห็นท่วงท่าที่ดูเกร็งไม่ค่อยเป็นธรรมชาติของผู้นั่งเป็นแบบ นอกเหนือไปจากความไม่คุ้นเคยของการถูกถ่ายภาพแล้ว น่าคิดว่าภาษาท่าทางประดักประเดิดเหล่านี้มีที่มาจากความประหม่าไม่คุ้นเคยในการหย่อนก้นลงบนเก้าอี้บ้างหรือไม่

ประวัติศาสตร์การนั่งของสยาม ตั้งแต่ยุคที่เก้าอี้มีไว้ให้ชนชั้นสูงโชว์มากกว่าใช้, ประวัติศาสตร์เก้าอี้ในไทย
สตรีสูงศักดิ์ในราชสำนักกัมพูชานั่งบนม้านั่งโดยไม่ห้อยขาลงมา
ภาพ : หนังสือ Cambodia Captured: Ankor’s first photographers in 1860’s colonial intrigues

เทียบกันภาพถ่ายของหม่อมราโชทัย ผู้ที่ได้ชื่อว่าอินเตอร์ถึงขนาดได้เป็นล่ามไปเมืองอังกฤษ จะเห็นว่าภาษากายและท่วงของท่านนั้นช่างโก้เก๋ทะมัดทะแมง อาจแสดงให้เห็นว่าท่วงท่านั่งมั่นคงบนเก้าอี้นั้นช่างทันสมัย แต่ท่วงท่าที่แสดงความมั่นใจและผ่อนคลาย อันแสดงว่าผู้นั่งเป็นแบบคุ้นเคยกับการนั่งบนเก้าอี้นั้น ทั้งแสนทันสมัยและมีอารยธรรมยิ่งกว่า

ประวัติศาสตร์การนั่งของสยาม ตั้งแต่ยุคที่เก้าอี้มีไว้ให้ชนชั้นสูงโชว์มากกว่าใช้, ประวัติศาสตร์เก้าอี้ในไทย
หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร)
ภาพ : wellcomecollection.org

เช่นเดียวกับภาพวาดสำคัญโดยจิตรกรชาวอิตาเลียน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับพระราชอาสน์งามหรูอย่างมั่งคงสง่างาม เคียงข้างกับสมเด็จพระบรมราชินีที่ทรงประทับโพสต์ท่าอย่างฟรีสไตล์และมีสไตล์เป็นพิเศษ ที่พระบาทของพระองค์ยังมีหมอนสำหรับรองพระบาท หากตัดภาพสลับไปยังต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่ผู้คนยังนั่งอยู่พื้น อากัปกริยาในภาพวาดนี้คือจุดสูงสุดของอารยธรรม

ประวัติศาสตร์การนั่งของสยาม ตั้งแต่ยุคที่เก้าอี้มีไว้ให้ชนชั้นสูงโชว์มากกว่าใช้, ประวัติศาสตร์เก้าอี้ในไทย
ภาพ : หนังสือจิตรกรรมเเละประติมากรรมเเบบตะวันตกในราชสำนัก

เก้าอี้แบบตะวันตกได้กลายมาเป็นของชิ้นสำคัญในชีวิตประจำวันของชนชั้นสูง ประโยชน์ใช้สอยของเก้าอี้ที่อาจมีเพื่อโชว์มากหน่อย ใช้น้อยหน่อย ในสมัยรัชกาลที่ 4 ก็ได้ใช้จริงมากขึ้น ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันของรัชกาลที่ 4 กล่าวว่าใน พ.ศ. 2423 พระองค์ทรงได้รับของขวัญปีใหม่เป็นเก้าอี้หลายตัว

วันนี้เป็นวันปีใหม่รับก๊าศแจกก๊าศแจกขนมตามเคย เจ้านายข้าราชการถวายของต่างๆ ในวันปีใหม่ คือ… องค์ดิษฐถวายเก้าอี้เตรกะลิงแชหวาย ๑ เก้าอี้อีซีแชนั่งได้นอนได้ ๑ รวม ๒ กรมพิชิตถวายเก้าอี้อีซี่แชเหมือนเตียงนอน ๑”

แสดงให้เห็นค่านิยมของคนยุคนั้นที่เห็นว่าเก้าอี้ฝรั่งเป็นของดีมีราคาอยู่ไม่น้อย

ประวัติศาสตร์การนั่งของสยาม ตั้งแต่ยุคที่เก้าอี้มีไว้ให้ชนชั้นสูงโชว์มากกว่าใช้, ประวัติศาสตร์เก้าอี้ในไทย
พระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่ 5
ภาพ : หนังสือเฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก

ความรุ่มรวยของราชสำนักสยามและความนิยมสูงสุดในการใช้เก้าอี้ปรากฏในการตกแต่งภายในพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท จอห์น ทอมสัน (John Thomson) ได้ถ่ายภาพภายในพระที่นั่งองค์ไว้ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระสงฆ์ เจ้านายและข้าราชบริพารทั้งหมดนั่งลงกับพื้น

ผ่านไปราว 40 ปี ภาพถ่ายในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภชพระอัฐิพระเจ้าลูกเธอ กรมขุนสุพรรณภาควดี พระธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แสดงให้การตกแต่งภายในที่มีความ ‘ฝรั่ง’ มากขึ้น มาถึงตอนนี้ไม่การนั่งบนพื้นอีกต่อไป เก้าอี้หลายประเภทจัดวางเรียงรายอยู่ในพระที่นั่ง ทั้งเก้าอี้สำหรับพระสงฆ์ที่ตั้งอยู่บนอาสนะอีกที พระราชอาสน์ของรัชกาลที่ 5 ที่ขนาบข้างด้วยโต๊ะเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศแสดงถึงความสำคัญสูงสุด และที่น่าสนใจที่สุดคือหมู่เก้าอี้ทางซ้ายมือของภาพ เก้าอี้ระดับตำนานของวงการการออกแบบอย่างเก้าอี้โทเนท์ (Thonet Chair) ได้มาปรากฏ ณ ที่นี้ด้วย

ประวัติศาสตร์การนั่งของสยาม ตั้งแต่ยุคที่เก้าอี้มีไว้ให้ชนชั้นสูงโชว์มากกว่าใช้, ประวัติศาสตร์เก้าอี้ในไทย
ประวัติศาสตร์การนั่งของสยาม ตั้งแต่ยุคที่เก้าอี้มีไว้ให้ชนชั้นสูงโชว์มากกว่าใช้, ประวัติศาสตร์เก้าอี้ในไทย
ภายในพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทในรัชกาลที่ 4
ภาพ : wellcomecollection.org

ราว ค.ศ. 1836 ช่วงเวลารุ่งโรจน์แห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม มิเชล โทเนท์ (Michael Thonet) ได้คิดค้นเทคโนโลยีการดัดไม้ให้โค้งงอด้วยไอน้ำจนสำเร็จ เขานำเทคนิคนี้มาผลิตไม้ที่โค้งงอเป็นทรวดทรงลงตัวและประกอบขึ้นเป็นเก้าอี้ที่ทันสมัย นอกเหนือจากความโมเดิร์นในการออกแบบและวิธีการผลิตแล้ว เก้าอี้ของโทเนท์ยังใช้วัสดุไม่มาก และถอดออกเป็นชิ้นๆ เพื่อแพ็กลงในบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกสำหรับการขนส่ง (เรียกได้ว่าเป็น IKEA ยุคแรก)

ทุกปัจจัยที่ตอบโจทย์ ประกอบกับขีดความสามารถของกลไกการผลิตด้วยระบบอุตสาหกรรมกับระลอกคลื่นแรกของโลกาภิวัตน์ ทำให้เก้าอี้โทเนท์โด่งดังขึ้นแท่นเก้าอี้ Best Seller ระดับโลก

ประวัติศาสตร์การนั่งของสยาม ตั้งแต่ยุคที่เก้าอี้มีไว้ให้ชนชั้นสูงโชว์มากกว่าใช้, ประวัติศาสตร์เก้าอี้ในไทย
ภาพ : www.moma.org
ประวัติศาสตร์การนั่งของสยาม ตั้งแต่ยุคที่เก้าอี้มีไว้ให้ชนชั้นสูงโชว์มากกว่าใช้, ประวัติศาสตร์เก้าอี้ในไทย

 Coffee Shop Chair No.14 ที่ปรากฏในภาพภายในพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ได้รับการขนานนามว่าเป็นประธานของเก้าอี้ทั้งปวง (Chair of Chairs) ในราวต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 กิจการของโทเนท์มีลูกจ้างกว่า 25,000 คน ทำงานใน 60 โรงงานทั่วยุโรป เพืื่อส่งออกเก้าอี้โมเดลนี้ไปทั่วโลก

ความโมเดิร์นนี้ได้กลายมาเป็นความคลาสสิกสมัยใหม่ กิจการของโทเนท์ยังคงดำเนินต่อมาถึงทุกวันนี้ มีสถิติที่น่าสนใจว่าเฉพาะ Coffee Shop Chair No.14 แบบเดียว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบริษัทได้ผลิตขายไปราวๆ 50 ล้านตัวแล้ว (ไม่นับรวมของก๊อป!)

ประวัติศาสตร์การนั่งของสยาม ตั้งแต่ยุคที่เก้าอี้มีไว้ให้ชนชั้นสูงโชว์มากกว่าใช้, ประวัติศาสตร์เก้าอี้ในไทย
กระบวนการผลิตเก้าอี้ในโรงงาน Thonet
ประวัติศาสตร์การนั่ง ของสยาม ตั้งแต่ยุคที่เก้าอี้มีไว้ให้ชนชั้นสูงโชว์มากกว่าใช้, ประวัติศาสตร์เก้าอี้ในไทย
ภาพวาดโดย Henri Toulouse-Lautrec ค.ศ. 1895 เป็นภาพบรรยากาศภายใน Moulin Rouge สถานบันเทิงระบือโลกแห่งกรุงปารีส และเห็น Thonet Chair No.14 เก้าอี้ยอดฮิตแห่งยุคสมัย

การปรากฏของเก้าอี้โทเนท์ในราชสำนักสะท้อนรสนิยมในการอุปโภคบริโภคที่แสนโมเดิร์นของชนชั้นนำสยาม การนั่งบนเก้าอี้กลายเป็นวิธีการแสดงความเป็นผู้เจริญแล้ว เป็นแบบอย่างงดงามให้ชาวบ้านฝันใฝ่ว่าจะได้ลุกขึ้นจากพื้นและซื้อหาเก้าอี้มาไว้หย่อนก้นลงไปบ้าง

ป.ล. ใครอ่านแล้วอยากมีเก้าอี้ Thonet ไว้ครอบครอง ลองดูเก้าอี้ BJURÅN บยูรวน ของ IKEA ที่มีหน้าตาเหมือน Thonet Chair No.18 เป๊ะ เก้าอี้สวยๆ ช่วยชุบชูใจยาม Work from home อันยาวนานได้นะ

Writer

นักรบ มูลมานัส

นักคุ้ยของเก่าผู้เล่าเรื่องผ่านการสร้างภาพ (ประกอบ) ที่อยากจะลองเล่าเรื่องผ่านตัวอักษรดูบ้าง

อ่านต่อ

Loading...

End of content

No more pages to load