14 Mar 2018
PAGE
284

เมื่อสีผม ถูกเห็นเป็นความแปลกแยกแตกต่างจากค่านิยม กรอบสังคม และกฎระเบียบ เธอทั้งสี่กลับได้เรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายนอกครั้งนี้ ด้วยการเป็นผู้กำหนดนิยามความสวยและความมั่นใจด้วยตนเองจากภายใ

CONTRIBUTOR

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน