Writer & Photographer

Avatar

กรชชนก หุตะแพทย์

จบการศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองจากประเทศเนเธอร์แลนด์ สนใจด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เด็ก ปัจจุบันทำงานด้านเกษตรเมืองและการพึ่งพาตนเอง