เรื่องราวของกลุ่มคนที่ตั้งใจลงมือทำเรื่องราวดีดีหรือมีส่วนร่วมในสังคมด้วยความคิดสร้างสรรค์