Avatar

วิษณุ เมืองอินทร์

ชอบดนตรี ศิลปะ ภาพถ่าย กาแฟ และอิสรภาพที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายในแบบตัวเอง สบายๆ ตามสไตล์ รู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ถ่ายภาพแล้วมีคนสนใจงานของเรา