Avatar

วิศิษย์ศักดิ์ อุดมมาลา

อาจารย์ด้านการท่องเที่ยวที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร สนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ Gastronomy Tourism รวมถึงศิลปวัฒนธรรมดนตรีอีสาน