วิศรุต อังคทะวานิช

วิศรุต อังคทะวานิช

ช่างภาพสายโฆษณาและศิลปินภาพถ่ายที่เป็นที่รู้จักจากการถ่ายภาพปลากัด