ศิริพร อำไพลาภสุข

อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีความสนใจเรื่องการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมไทย และกลุ่มชาติพันธุ์