Avatar

ศวิตา ศีลตระกูล

อดีตนักเรียนภาพยนตร์ ชอบมองภาพผ่านหลังกล้อง ชอบเล่าเรื่องผ่านภาพมากกว่าพูดเอง ชอบกินชาไทยตอนเช้า และกินชาเขียวตอนกลางคืน

Video