Avatar

ภูวดล แสงวิเชียร

เกิดและเติบโตในจังหวัดสมุทรปราการ จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และปริญญาโทสาขาธุรกิจด้านการตลาด มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทต่างๆ ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม ร้านค้าและผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการวางแผนทางการตลาดให้กับธุรกิจการค้าปลีกเป็นเวลารวม 18 ปี ปัจจุบัน ภูวดลได้ตัดสินใจทิ้งโลกทางธุรกิจไว้เบื้องหลัง เพื่อให้เวลากับตัวเองอย่างเต็มที่ในการถ่ายภาพในรูปแบบของงานศิลปะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองรัก