Avatar

พิรญาณ์ พันธุเมธากุล

อดีตเด็กแลกเปลี่ยนที่ติดใจการไปไหนมาไหนอย่างอิสระ ปัจจุบันเรียนอยู่คณะที่ไม่ค่อยมีเสาร์อาทิตย์ แต่ก็ชอบฝันถึงทริปใหม่เรื่อยๆ แม้อีกนานกว่าจะได้ไปจริงๆ