พีรศรี โพวาทอง

พีรศรี โพวาทอง

อาจารย์ประจำคณะสถาปัตย์ในมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งหนึ่ง เมื่อว่างเว้นจากการนั่งนินทาคน มักจะ 1.นอน 2.เดินเล่น และ 3. ค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุในเรื่องสถาปัตยกรรมอันคร่ำครึพ้นสมัย