Avatar

ปวรธรรศ เธียรธรรมรักษ์

ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตที่ชื่นชอบบรรยากาศของคาเฟ่ อาหาร ขนมหวาน และผู้คน จนกลายมาเป็นกิจกรรมของชีวิตที่จะต้องเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ เพื่อสัมผัสบรรยากาศของคาเฟ่ใหม่ๆ แล้วถ่ายทอดสิ่งที่ได้พบเจอในมุมมองของตัวเองผ่านภาพถ่ายใน ig : valoispavo หรือที่ #cafepatrol