พัชรพร เงินเกิด

นักศึกษาปริญญาเอก วิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้คลั่งไคล้ในงานศึกษาภูมิทัศน์ทางโบราณคดี (Landscape Archaeology) ตั้งแต่ยุคสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์