ปาริชาติ เชื้อคำเพ็ง

เป็นมือวางอันดับ 1 ทางด้านเกาพุงหมาของบ้าน