Avatar

พระอธิการไพศาล วิสาโล

พระนักวิชาการ นักคิด นักเขียน และนักเผยแพร่ ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ

Podcast