Avatar

นิรชา กิจรักษา

ชอบชีวิตล้มลุกคลุกคลานและมักจะหาความท้าทายใหม่ให้กับชีวิตเสมอ ปัจจุบันกําลังค้นหาคําตอบว่าความสุขแบบยั่งยืนมีจริงไหมและขีดสุดคืออะไร ผ่านการทดลองสมมติฐานของตัวเอง