นครินทร์ น้ำใจดี

นครินทร์ น้ำใจดี

อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการทรัพยากรทรัพยากรทางวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ศึกษาสนใจเรื่องเมืองและผู้คน ผ่านการใช้พื้นที่เมืองเก่าเป็นห้องเรียนให้กับนักศึกษา ทำวิจัยเรื่องเมืองเก่ามาตั้งแต่ พ.ศ. 2560 มีโอกาสผลักดันให้เกิดการฟื้นฟูประเพณีการใส่ขันดอกสำดือเมืองเชียงรายที่เคยหายไปให้กลับมาอีกครั้ง