School of Changemakers องค์กรที่เป็นครูแนะแนวให้คนตัวเล็กผู้อยากสร้างการเปลี่ยนแปลง

พื้นที่บ่มเพาะและเติมเต็มความฝันของคนตัวเล็กที่อยากลุกขึ้นแก้ปัญหาสังคม