ลลิดา สิทธิพฤษทานนท์

ลลิดา สิทธิพฤษทานนท์

เจ้าของร้าน OMNiA Cafe & Roastery, SCA Instructor, Arabica and Robusta Q grader