ลดารัตน์ เจริญพินิจการ

ลดารัตน์ เจริญพินิจการ

นักโฆษณา นักเขียน นักท่องเที่ยว นักปลูก นักกิน และนักใช้ชีวิตอิสระ