กชกร วรอาคม

ภูมิสถาปนิก LANDPROCESS ผู้ออกแบบงานพื้นที่สาธารณะ สวนสาธารณะอุทยานจุฬา 100 ปี, Siam Green Sky, สวนป๋วย 100 ปี และอีกหลากหลายพื้นที่สาธารณะที่ดีเพื่อเมืองที่ดี จริงจังในการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมโดยใช้ Design Thinking เน้นทำงานเรื่องพื้นที่สีเขียว น้ำ กับเมือง ผ่านองค์กร ‘ปฏิการเมืองพรุน’ มีอาชีพหลักอีกอาชีพคือ นักศิลปะบำบัดเชิงสร้างสรรค์ Artfield เน้นการสร้างกระบวนการศิลปะเพื่อการบำบัดผู้ป่วยระยะสุดท้าย