อาจารย์ ดร. ขจรศักต์ นาคปาน

อาจารย์ ดร. ขจรศักต์ นาคปาน

ศิลปินเครื่องประดับร่วมสมัยและนักนวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย การวางกลยุทธ์ด้านออกแบบ การพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์สินค้า