จุติณัฏฐ์ ไตรชลาสินธุ์

จบเศรษฐศาสตร์ สนใจเรื่องวิธีคิดและพฤติกรรมคน ชอบคุยกับตัวเองและคนอื่น มีความฝันจะมีธุรกิจของตัวเองในอนาคต